Hoe Is Een Hond Ontstaan?

Hoe Is Een Hond Ontstaan
Hoewel er meerdere theorieën zijn is vrijwel iedereen het er over eens dat al onze honden (Canis Lupus Familiaris) in al hun verscheidenheid, als ondersoort, afstammen van wolven (Canis Lupus). Dat ze tot dezelfde familie (Canis / Canidae) behoren en, ondanks alle uiterlijke verschillen, nog steeds dicht bij elkaar staan blijkt wel uit het feit dat het basisgedrag van onze honden nog steeds gelijk is aan het gedrag van de wolf.

Duizenden jaren geleden is, in de loop der geschiedenis, een symbiose (samenleven tot wederzijds voordeel) ontstaan tussen mens en wolf. De wolven zijn opportunistisch en leerden dat het gunstig was om in de buurt van rondtrekkende mensen (nomaden) te verblijven.

De wolven aten de voedselresten van de mens in tijden van schaarste en de mens leerde dat het voordelig was om de eigenschappen van de wolf te gebruiken voor bijvoorbeeld de jacht en bewaking. Over de hele wereld (enkele uitzonderingen daargelaten) kwamen wolven voor. Het frappante is, dat, onafhankelijk van elkaar, over de hele wereld een samenwerkingsverband tussen wolf en mens is ontstaan. Heel langzaam, middels vele generaties, begon de mens “zijn wolf” aan te passen aan zijn wensen. Hij liet de dieren met de voor hem en de omgeving meest gunstige eigenschappen met elkaar paren oftewel; hij ging fokken! Hiermee was de Canis Lupus Familiaris ontstaan.

 1. Omdat de gewenste eigenschappen van continent tot continent en van streek tot streek sterk verschilden, zijn de diverse richtingen in de gebruikseigenschappen ontstaan;
 2. Hiermee was de basis gelegd voor de verschillende rasgroepen;

Door steeds die “honden” te selecteren die voor het doel het meest geschikt waren en deze met elkaar te laten paren, ontstond er langzaam maar zeker de soort hond die men wenste. Door steeds maar weer de grootste met de grootste, de kleinste met de kleinste, de kortste poten met de kortste poten, de platste snuit met de platste snuit enzovoort, te laten paren zijn de diverse rassen ontstaan.

Belangrijk daarbij is de wetenschap dat de sóórt (Canis) ontstaan is door natuurlijke evolutie en dat de verschillende hondenrassen (Canis Lupus Familiaris) enkel en alleen zijn ontstaan door selectie op gewenste eigenschappen.

Dit betekent dat onze honden, in al hun verscheidenheid, nog steeds qua evolutie op een gelijk niveau staan met hun oorsprong de wolf (Canis Lupus). Dat we hier zeker rekening mee moeten houden geldt niet alleen met betrekking tot het basisgedrag van onze honden, maar meer nog met betrekking tot hun stofwisseling en daarmee hun dagelijkse voeding.

Hoe zijn de honden ontstaan?

Domesticatie – Onderzoek waarvan de resultaten in 2010 verschenen, maakt aannemelijk dat de domesticatie van de hond al zo’n 14. 000 [5] à 15. 000 jaar geleden heeft plaatsgevonden in het Verre Oosten. [6] [7] Speculatievere vondsten zijn 31. 000 tot 36. 000 jaar oud.

 • [8] Begin 21ste eeuw is een schedel die in de jaren 1860 gevonden is in de Belgische grotten van Goyet ( Gesves ) geïdentificeerd als die van een paleolithische hond;
 • [9] Daarmee zou het ca;
 • 31;
 • 700 jaar oude fossiel meteen ook het oudste tot nog toe gevonden gedomesticeerde dier zijn: de hond zou eerder gedomesticeerd zijn dan gelijk welk ander dier;

[10] Onderzoek uit 2015 verwierp op basis van morfologische argumenten dat de Belgische vondst een hond betreft, [11] maar het oorspronkelijke team publiceerde op zijn beurt een weerlegging. [12] Oudere schattingen gingen uit van een begin van de domesticatie rond 40.

000-100. 000 jaar geleden. [6] De vraag is hoe en waarom de wolf tot huishond werd ( Canis lupus familiaris ). In de late laatste ijstijd veranderden de leefomstandigheden van de mens. De dominante bestaanswijze veranderde van nomade in boer , waardoor mensen lange tijd op dezelfde plaats bleven.

De ‘wilde honden’ begonnen in deze tijd de nabijheid van de mens op te zoeken en van hun afval te leven. Er kan dus sprake zijn van een zekere co-evolutie. [13] [14] Andere onderzoekers gaan ervan uit dat de mens een actievere rol speelde in de eerste stappen die tot een domesticatie van de hond leidde.

 • [15] Een gangbare hypothese was dat hierbij geselecteerd werd op basis van coöperatief gedrag, maar onderzoek uit 2014 vond dat net wolven beter zouden samenwerken en dat bij het domesticeren van honden voornamelijk geselecteerd zou zijn op gehoorzaamheid en zin voor hiërarchie;

[16] Een andere hypothese is dat de domesticatie van de wolf plaatsvond vóór de opkomst van de landbouw. Hierbij zou de hond gebruikt zijn voor de jacht (sporen volgen, wild opjagen en immobiliseren) en als waakhond. [17] Rond 8000 voor het begin van onze jaartelling pasten de voorouders van de hond hun voedingspatroon en spijsvertering aan aan het grotere aanbod zetmeel uit de eerste menselijke landbouw.

 1. De honden bezitten afhankelijk van het ras 4 tot 30 kopieën van het zetmeelverterende gen voor het enzym amylase;
 2. Wolven bezitten twee kopieën voor amylase;
 3. [18] Deze door mutatie mogelijk gemaakte domesticatie heeft mogelijk tweemaal plaatsgevonden, rond 35;

000 jaar geleden, vóór de laatste grote ijstijd, maar door de ongunstige omstandigheden afgebroken, en 10. 000 jaar geleden met meer succes. Hoewel de geschiedenis van de domesticatie van honden niet geheel duidelijk is, is domesticatie van vossen empirisch onderzocht.

 • De geneticus Dmitry K;
 • Belyaev begon in 1959 met een reeks vossen een domesticatie-experiment;
 • In zijn instituut selecteerde hij vossen voor de volgende generatie enkel op tamheid;
 • Ongeveer 5% van de mannelijke dieren en 20% van de vrouwelijke dieren mochten een volgende generatie stichten;

40 jaar en 45. 000 vossen later, na 35 generaties van selectie op tamheid zijn de vossen uit dit experiment gedomesticeerd. [19].

Wat is de eerste hond ter wereld?

Europese jagers en verzamelaars waren de eersten die de wolf domesticeerden en stonden dus aan de wieg van de hond zoals we die vandaag de dag kennen. Dat suggereert een nieuw onderzoek. Europeanen zouden de wolf zeker 18. 000 jaar geleden al gedomesticeerd hebben. “We ontdekten dat niet recente wolven, maar oude Europese wolven direct verwant waren aan de hond,” vertelt onderzoeker Robert Wayne, verbonden aan de University of California, Los Angeles.

 • De vondst is in lijn met eerder onderzoek waaruit bleek dat de oudste fossiele resten van honden in Europa terug te vinden zijn;
 • Genen Wayne en zijn collega’s bestudeerden tien oude, ‘wolfachtige’ dieren en acht oude ‘hondachtige’ dieren;

De dieren leefden meer dan 1000 jaar geleden (sommigen zelfs 30. 000 jaar geleden) en waren allemaal afkomstig uit Europa. Op basis van de genen van de dieren concluderen de onderzoekers dat de gedomesticeerde honden genetisch nauw gerelateerd waren aan inmiddels uitgestorven wolven die in Europa leefden.

 1. Jagers en verzamelaars De onderzoekers vermoeden dat de eerste wolven door Europese jagers en verzamelaars gedomesticeerd werden;
 2. “De wolf is het eerste gedomesticeerde dier en de enige grote vleesetende soort die mensen ooit hebben gedomesticeerd,” stelt Wayne;
See also:  Welke Hond Past Bij Mij Alle Test?

“Dat vond ik altijd een beetje apart. Andere wilde dieren werden gedurende de ontwikkeling van de landbouw gedomesticeerd en moesten daarna in de nabijheid van mensen blijven. Dat zou voor een groot, agressief roofdier (zoals de wolf, red. ) een lastige situatie zijn.

Maar als de domesticatie van wolven samenviel met het bestaan van jagers en verzamelaars, kan men zich voorstellen dat wolven eerst voordeel haalden uit karkassen die mensen achterlieten – een natuurlijke rol voor een grote vleeseter – en later dichter bij de mensen gingen verblijven.

” Het idee van wolven die gingen waar jagers en verzamelaars gingen, kan mogelijk verklaren hoe deze wolven uiteindelijk evolueerden tot de hond. De wolven die de mens volgden, zouden hun territorium hebben opgegeven en waarschijnlijk niet of nauwelijks meer gepaard hebben met wolven die in dat territorium achterbleven.

 • “We hebben vandaag de dag een vergelijkbaar proces,” vertelt Wayne;
 • Hij denkt dan aan wolven in Noord-Amerika die het rendier tijdens zijn duizend kilometerlange reis vergezelt;
 • Wanneer deze wolven tijdens de winter weer terugkeren naar hun eigen territorium, paren ze niet met wolven die daar leven en nooit migreren;

De onderzoekers denken dat ditzelfde proces speelde onder de wolven die achter de mens aangingen, waardoor zij zich uiteindelijk tot een aparte soort ontwikkelden. Het onderzoek van Wayne is ongetwijfeld niet onomstreden. Eerdere studies wezen er namelijk op dat de hond in het Midden-Oosten ontstond.

Wayne denkt die resultaten echter wel te kunnen verklaren. “Toen we eerder overeenkomsten ontdekten tussen wolven uit het Midden-Oosten en gedomesticeerde honden, waren die overeenkomsten waarschijnlijk het resultaat van kruisingen tussen honden en wolven.

Het suggereert niet per se dat de hond in het Midden-Oosten ontstond.

Hoe werd de wolf een hond?

Vroegste vormen domesticatie [ bewerken | brontekst bewerken ] – De hond is al eeuwenlang een mensenvriend bij uitstek; portret van Frederik de Grote met zijn zus Volgens genetisch onderzoek van Caries Vila (1997) zijn er op grond van verschillen in het mitochondriaal DNA vier verschillende groepen hondenrassen te onderscheiden. Die zijn mogelijk het resultaat van vier verschillende domesticaties in het verleden, die onafhankelijk van elkaar hebben plaatsgevonden, enige tienduizenden tot 100. 000 jaar geleden. [4] Duidelijk is dat de hond afstamt van de grijze wolf ( Canis lupus ) en niet van de coyote , de jakhals of een andere hondachtige: de verschillen van hond en wolf met al deze soorten zijn veel groter dan die tussen hond en wolf.

 1. Het meest recente onderzoek plaatst de oorsprong van de hond in het Verre Oosten , enkele tienduizenden jaren geleden;
 2. De eerste aantoonbare relatie (grafresten van honden) van de wolf met de mens is omstreeks 14;

000 tot 17. 000 jaar geleden. [1] Het is niet zeker of de mens naar de wolf is gekomen of andersom. Beide hadden profijt van toenadering. De wolf werd door de mens gebruikt bij de jacht , om de kudde bijeen te houden en om met hun scherpe zintuigen te waarschuwen tegen vijanden.

Honden konden aaseters , andere ongewenste dieren en ongewenste mensen afschrikken en eventueel aanvallen en doden. Mensen zorgden er op hun beurt voor dat deze wolven te eten kregen. De wolf is een erg sociaal dier.

Hij leeft, net als de mens, in groepsverband ( roedels genoemd), met een sociale rangorde, waarbij bepaalde wolven het leiderschap op zich nemen. Dit maakt het dier mogelijk en aantrekkelijk als gezelschapsdier, waarbij de wolf de mens als leider beschouwde.

Gaandeweg begon men eisen aan het uiterlijk en gedrag van de wolf te stellen. Zoals er verscheidenheid is bij mensen, zo is dat ook bij wolven. Gelet op klimaat en geologie. De tamme wolf werd gekruist op zijn eigenschappen, afzijdig gehouden van zijn wilde soortgenoten en werd huishond.

Als de hond alert was, dan werd hij gebruikt als waakhond. Als de hond stil en snel was dan was deze weer goed voor de jacht. Zo werd de basis gelegd voor het ontstaan van de verschillende rassen.

Wie heeft hond uitgevonden?

Alle honden lopen op vier poten: dit is bij ieder hondenras hetzelfde. Omdat ze onder hun voetzolen zachte kussentjes hebben, kunnen honden zonder moeite rennen over steentjes, grind of bospaden. Ook zorgen de zachte kussentjes ervoor dat ze niet uitglijden.

Wat de hond zo bijzonder maakt, is dat honden beter horen dan mensen. Dit maakt honden goede oplettende beesten, omdat ze inbrekers bijvoorbeeld veel beter horen dan mensen. Daarnaast is de neus van honden ook beter dan de neus van mensen.

De neus is namelijk erg belangrijk voor de hond, want ze gebruiken geuren om met elkaar te praten. Zo laten honden geuren achter op bepaalde plekken, bijvoorbeeld om te laten zien dat deze plek van hun is. Dit wordt het afbakenen van het gebied genoemd. Omdat de neus van een hond altijd nat is, kunnen ze hier beter mee ruiken.

 1. En omdat de meeste honden erg goed kunnen zien in het donker en in de schemering, zijn ook de ogen van honden over het algemeen beter dan de ogen van mensen;
 2. Kortom: de zintuigen van honden zijn erg sterk;

Bron: spreekbeurten. info/hond Hoewel de meeste honden heel braaf zijn, zijn ze van oorsprong een roofdier. Zo stamt de hond officieel af van de hondachtigen, waar ook bijvoorbeeld de wolven en vossen onder vallen. De tamme hond zoals wij deze kennen, stamt af van de wolf.

 1. Dit zie je ook wel terug als je goed kijkt, want wolven lijken erg veel op honden;
 2. Het enige verschil tussen honden en wolven, is dat honden veel tammer zijn dan wolven en wolven in het wild leven;
 3. Vroeger waren onze honden echte wilde wolven;

Zo’n 15. 000 jaar geleden merkten deze wolven dat mensen soms afval achter lieten. Dat afval was een hapje, waar de wolf niet hard voor hoefde te werken. Hierdoor kwam de wolf vaak bij mensen in de buurt. Na een tijdje, merkten de mensen dat de wolf hen goed kon helpen bij de jacht.

 1. In ruil daarvoor kregen de wolven eten, warmte en een schuilplaats;
 2. Een wilde wolf in je tent is natuurlijk niet zo’n goed idee;
 3. Maar hoe meer de wolf samenwerkte met de mens, hoe tammer hij werd;
 4. Daardoor ontstond een rustige versie van de wolf, waarmee de mens vrienden werd;
See also:  Waarom Trilt Mijn Hond Zo?

Zo is onze huishond ontstaan. Onze huishond begint natuurlijk me een kop. Deze hondenkoppen kunnen erg van elkaar verschillen, want ieder hondenras ziet er anders uit. De één heeft een grote kop, de ander een kleine kop. Aan de kop zitten twee oren, die kunnen hangen of rechtop staan.

Honden met rechtopstaande oren kunnen beter horen, omdat hun oor het geluid niet tegenhoudt. Honden horen veel beter dan mensen, ze kunnen zacht geluid van ver af horen en weten precies waar het van daan komt.

De hond heeft een groter blikveld dan wij, omdat zijn ogen wat meer naar de zijkant zitten. Hij kan de kleur rood niet goed zien, waarschijnlijk ook de kleur geel niet. Ook stilstaande dingen ziet de hond minder goed en zijn beeld is minder scherp dan dat van ons.

 1. Maar bewegende dingen en in het donker kunnen ze een stuk beter zien! Bron foto: honden-plein;
 2. nl De snuit zit aan de voorkant van de kop;
 3. Hoe langer de snuit, hoe beter de hond kan ruiken;
 4. Ze ruiken wel 10;

000 keer beter dan wij! Onder de snuit zit de mond, met wel 42 sterke, scherpe tanden. De hond kauwt namelijk bijna niet op zijn voedsel, maar slikt het in grote happen door. De buik verwerkt de grote stukken, met behulp van bacteriën in de maag en darmen.

 • Onze huishond loopt een vier poten, die elk vier tenen hebben;
 • Soms hebben ze nog een teen aan de (hogere) achterkant van de poot, die heet de “Hubertusklauw”;
 • Deze teen wordt niet meer gebruikt, maar is een overblijfsel vanuit de “evolutie”;

(de groei en de ontwikkeling van de hond door de jaren heen) De poten zitten vast aan de borst, rug en achterhand. Deze kunnen breed en gespierd zijn. kort, lang of slank, want ieder hondenras ziet er anders uit. Dit geldt ook voor de staart, die aan het einde van de rug vast zit.

Hoe heet de eerste hond?

Op 3 november 1957 lanceerden de Russen de kunstmaan Spoetnik II. Aan boord bevond zich een hondje genaamd Laika. De viervoeter werd het eerste dier dat levend rond de aarde zou cirkelen. Tijdens ruimtevaartprogramma’s waren al eerder dieren de ruimte ingestuurd, maar die hadden allemaal geen volledige omloop volbracht. Hoe Is Een Hond Ontstaan Hondje Laika De drie jaar oude Laika was speciaal voor het project van de straat in Moskou gehaald. Haar naam is afgeleid van het Russische woord voor “blaffer”. Voorafgaand aan haar bijzondere reis onderging Laika verschillende operaties zodat sensoren voor hartslag, bloeddruk en ademhaling aangebracht konden worden. Ze werd getraind om in steeds kleinere ruimtes te kunnen overleven. Hoe Is Een Hond Ontstaan Laika Op 3 november 1957 werd het hondje in de Spoetnik geplaatst om vervolgens vanaf het lanceerplatform bij Bajkonoer de ruimte in te worden geschoten. Dat Laika de ruimtereis niet zou overleven stond vooraf al vast, al suggereerden de Sovjets enige tijd dat het de bedoeling was het hondje weer levend terug op aarde te krijgen. De Spoetnik II was echter helemaal niet ontworpen voor een terugkeer naar de aarde.

Laika zou de historische ruimtereis niet overleven. Daarnaast werd de hond af en toe rondgedraaid in een centrifuge zodat ze zou wennen aan veranderingen in zwaartekracht en men leerde haar voedsel in geleivorm te accepteren, omdat dat in de ruimte eenvoudiger toegediend kon worden.

Bijna twee weken na de lancering werd door de Sovjet-autoriteiten bekendgemaakt dat Laika was gestikt. Ongeveer tien dagen na de lancering, onder meer door zuurstofgebrek. Hierna zou de kunstmaan nog bijna vijf maanden om de aarde cirkelen, om op 14 april 1958 uiteindelijk te verbranden in de dampkring. Hoe Is Een Hond Ontstaan Ruimtepak voor Laika ( CC BY-SA 2. 0 – James Duncan – wiki) In 2002, decennia later dus, maakte de Russische wetenschapper Dimitri Malashenkov bekend dat Laika veel eerder overleed, namelijk vijf tot zeven uur na de lancering. Ze zou zijn overleden aan oververhitting en stress, nog voor de voltooiing van de vierde omloop.

Wat is de voortplanting van de hond?

De paring voor de voortplanting bij honden vindt vaak plaats nadat er eerst een paringsspel heeft plaatsgevonden. De reu zal alles uit de kast halen om de teef helemaal het hof te maken. De reu zal de teef veel besnuffelen en likken en vaak al wat onhandig overkomend de teef proberen te bestijgen.

Wat is de makkelijkste hond?

Golden Retriever Ze vinden het heerlijk om met jou op de bank te zitten, maar zijn nog steeds actief genoeg om het gezin bij te houden. Golden Retrievers hebben een geweldig karakter en zijn gemakkelijk te trainen, waardoor ze een uitstekende keuze zijn als honden voor beginners.

Welke hond luistert het beste?

De golden retriever is met de juiste training een uiterst gehoorzame hond. Het mooiste bewijs daarvan zijn de blindengeleide- en hulphonden.

Wat zijn de gevaarlijkste honden ter wereld?

Kaukasische Herder – Maak kennis met de topper van onze lijst, ook wel bekend als Kaukasische Owcharka. Deze hond kan erg groot wordenen tot wel 100 kilogram wegen. Voor een volwassen mannetje is de gemiddelde levensduur 10 – 12 jaar..

Waarom is de hond het oudste dier?

Oudste hond – Wie wil weten wie de eerste hond was, komt al snel uit bij de resten die zijn gevonden in prehistorische vondsten. Deze dateren van ongeveer twaalf tot veertienduizend jaar geleden. Rond 40. 000 tot 100. 000 jaar geleden zouden de eerste wolven door de mens gevangen zijn en gehouden worden als een soort van huisdier.

 1. Uit het verre oosten is bekend dat ongeveer 15;
 2. 000 jaar geleden de huishond ontstond;
 3. Wat er in die tussentijd allemaal is gebeurt, blijft waarschijnlijk een gok;
 4. Hoe dan ook, het heeft geleidt tot het huisdier dat we nu erg waarderen en waar we van zijn gaan houden: de trouwe huisvriend de hond;

© 2010 – 2022 Bibiana, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.

Kan een wolf met een hond paren?

16 apr 2014 om 07:58 Wolven paren verrassend vaak met honden, zo blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek in de Kaukasus. Naar schatting één op de tien wolven en één op de tien honden in de Kaukasus heeft een voorouder die werd verwerkt door een kruising tussen de twee soorten.

See also:  Hoe Vaak Per Dag Hond Voeren?

Wie noemde zijn hond mens?

In een van de verhalen over Diogenes wordt verteld dat hij op een keer op klaarlichte dag met een lantaarn rondliep en op de agora vol mensen luidkeels verkondigde dat hij op zoek was naar een mens. Toen hij uitriep: ‘Kom hier, mensen!.

Wat at een hond vroeger?

Voorouders van de hond pasten hun voedingspatroon aan – In de laatste ijstijd veranderde de levenswijze van de mens: men veranderde van nomade in boer. Daardoor verbleven mensen langere tijd op dezelfde plaats. De voorouders van de hond, die in de omgeving van de mens leefden, pasten hun voedingspatroon aan.

Zij begonnen te leven van het afval van de mens, dat uit onder meer botten en vleesresten bestond. Met de opkomst van de menselijke landbouw veranderde het voedingspatroon van de hond nog meer. Via een genmutatie verkreeg de hond tienduizend jaar geleden vier tot dertig kopieën van het zetmeelverterende gen voor het enzym amylase.

Ter vergelijking: wolven bezitten slechts twee kopieën van dit gen. Hierdoor waren honden beter in staat om plantaardig voedsel te verteren, en konden ze gevoerd worden met wat er op de boerderij voorhanden was.

Kan een hond van een mens houden?

Houdt mijn hond van me? Als wij mensen van iemand houden, willen we natuurlijk ook weten of dit gevoel wederzijds is. Deze signalen willen we ook herkennen bij onze hond. We willen weten dat onze hond van ons houdt net zoals wij van hen houden. Honden hebben echter andere manieren om hun liefde te tonen.

Ze kunnen “Ik hou van je” natuurlijk niet letterlijk uitspreken. Gelukkig kunnen ze ons op andere schattige manieren laten zien hoeveel ze van ons houden. Deze tekenen herkennen is gelukkig makkelijker dan je denkt.

Hieronder komen tien duidelijke signalen aan bod waarmee jouw hond laat zien dat hij van jou houdt. Het belangrijkste is dat je je ervan bewust bent dat jouw eigen instinct een cruciale factor is om de taal van jouw hond te begrijpen. Onze honden vertrouwen volledig op hun eigen instincten.

Onze menselijke instincten zijn een net zo betrouwbare leidraad als het gaat om het begrijpen van de taal van onze hond. Daarom zijn de volgende tien punten slechts een globale richtlijn. Dit artikel is dus een oriëntatiepunt, maar behandelt dus lang niet alle tekenen.

Misschien vindt jouw hond wel andere manieren om zijn liefde voor jou te tonen dan de 10 signalen die we in dit artikel noemen. Hoe beter jouw relatie met hem is, des te beter je in staat zult zijn om deze signalen te herkennen..

Hoe leefde de hond vroeger?

Wetenschappers hebben nieuw bewijs gevonden dat suggereert dat de moderne hond ontstond toen mensen naar Europa trokken. Het suggereert dat de moderne hond tussen de 27. 000 en 40. 000 jaar geleden het levenslicht zag. Tijdens een zoektocht naar schatten uit de IJstijd op een rivier in Siberië vonden onderzoekers tussen slagtanden van mammoeten en andere overblijfselen, naar het leek, een rib van een rendier. De vondst kan meer duidelijkheid geven over een belangrijke vraag waar veel wetenschappers nog steeds niet over uit zijn: wanneer ontstond de moderne hond? De moderne hond zou minstens 27. 000 jaar geleden zijn ontstaan. Oude Siberische wolven soorten hebben bijgedragen aan het ontstaan van de eerste hondenrassen zoals de Siberische Husky. Klik voor een vergroting. Bron: cell. com Onderzoek De hond was één van de eerste dieren die de mens domesticeerde.

Na onderzoek in het laboratorium in Zweden bleek dit echter heel iets anders te zijn: het bot van een mannelijke wolf, die 35. 000 jaar geleden leefde. Inmiddels bestaan er vele studies die proberen te achterhalen wanneer dit precies gebeurde.

Volgens sommigen zouden honden 16. 000 jaar geleden zijn ontstaan in Zuidoost-Azië maar volgens anderen gebeurde dit in Europa, 32. 000 jaar geleden. Een andere groep claimt dat Russische en Belgische schedels van 30. 000 jaar geleden ‘s werelds eerste honden representeren.

Maar het kan ook zijn dat de oudste hondenschedels (16. 000 jaar oud) zijn gevonden in Rusland en Duitsland. Taymyr wolf Het DNA van het gevonden bot geeft aan dat de wolf in een cruciale periode leefde waarin een oude wolvensoort zich opsplitste in meerdere subsoorten die uiteindelijk hebben geleid tot de Taymyr wolf, de moderne grijze wolf waar de hedendaagse honden van afstammen.

Door middel van een berekening van de mutatieratio door DNA te vergelijken met dat van de Taymyr wolf en dat van andere soorten wolven en honden blijkt dat de moderne hond tussen de 27. 000 en 40. 000 jaar geleden ontstond. Precies de tijd waarin de moderne mens voor het eerst Europa binnentrad en de wolf tegenkwamen.

 • Toch zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen;
 • Zo is het niet duidelijk of Siberische Huskies en sleehonden uit Groenland, allebei oude rassen, de eerste soort honden waren;
 • Het DNA van de Taymur wolf matcht het meest met de twee rassen en dit zou betekenen dat zij al snel ontstonden toen honden zich afsplitsten van wolven;

Maar volgens de onderzoekers kan het ook heel goed mogelijk zijn dat de Siberische Husky en de sleehond gemeenschap hadden met nakomelingen van de Taymyr wolf. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology ..

Waar komen huisdieren vandaan?

Meer recente studies suggereren dat mensen ongeveer 6400 – 14000 jaar geleden huisdieren hebben gedomesticeerd toen een aanvankelijke populatie zich opsplitste in Oost- en West-Euraziatische wolven, die onafhankelijk van elkaar waren gedomesticeerd en geboorte gaven aan twee verschillende hondenpopulaties voordat ze.

Wie is de familie van de hond?

Hondachtigen
De wolf ( Canis lupus ) is een van de bekendste vertegenwoordigers binnen de familie der hondachtigen.
Taxonomische indeling
Rijk : Animalia (Dieren)
Stam : Chordata (Chordadieren)
Klasse : Mammalia (Zoogdieren)
Orde : Carnivora (Roofdieren)
Onderorde : Caniformia
Familie
Canidae Fischer , 1817
Een wolf op het Iberisch Schiereiland.
Afbeeldingen op Wikimedia Commons
Hondachtigen op Wikispecies
Portaal     Biologie Zoogdieren

De familie van hondachtigen (Canidae) omvat circa 35 soorten, waaronder de vossen , wolven en jakhalzen. Er leven zes soorten in het wild in Europa : de gewone jakhals , wolf , vos , poolvos , steppevos en wasbeerhond. De laatste soort is in Europa een exoot.