Hoe Vaak Mag Een Hond Zwanger Zijn?

Hoe Vaak Mag Een Hond Zwanger Zijn
Extra regels voor honden en katten – Fokt u met honden of katten? Houdt u er dan rekening met de volgende extra regels:

 • Een hond krijgt in een aaneengesloten periode van 12 maanden maximaal 1 nest.
 • Een kat krijgt in een aangesloten periode van 12 maanden maximaal 2 nesten. Of maximaal 3 nesten in 24 maanden.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen bij de diersoort waarmee u fokt. Zo kunt u aan de regels blijven voldoen. Fokt u bedrijfsmatig met huisdieren? Dan gelden er voor u meer regels. U leest hierover meer op de pagina Bedrijfsmatig huisdieren houden.

Hoe oud mag je een hond laten dekken?

Regels Basisreglement Welzijn & Gezondheid – Artikel VIII. 1

 1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
 2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
 3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt. * (zie hieronder de aanpassing per 17-04-2020)
 4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
 5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van ten minste 12 maanden zit.

De definitie van een nest is: een situatie waarbij een teef uit één dracht één of meer volgroeide of onvolgroeide pups heeft voortgebracht, die al dan niet op natuurlijke wijze levend of dood zijn geboren. Artikel VIII. 2 (aangepast per 1 december 2020 – toevoeging halfbroer) Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. Artikel VIII. 3 Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.

1 of VIII. 2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel I. 4 en artikel VI. 3 lid 1, en kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.

Artikel VIII. 4

 1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII. 1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.
 2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII. 2, wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.

*Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest per 17-04-2020 In deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat er nu, maar ook ná deze periode, verantwoord kan worden gefokt. Daarbij is de mogelijkheid om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van het inzetten van de teef een redelijke optie. Veel fokkers zullen juist nu besluiten om een loopsheid over te slaan bij het dekken van een teef. Vanuit de rasgroepen en de werkgroep fokkerij & gezondheid waren over de maximale leeftijd al eerder verzoeken gekomen.

De Raad van Beheer heeft hier oog voor en heeft vooruitlopend op de noodzakelijke KR wijzigingen de commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies meewegende, heeft het bestuur besloten om de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden).

Rasafhankelijk kan gekeken worden of dit ook overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen. Deze maatregel moet nog officieel opgenomen worden in het KR. Gezien de huidige situatie wil het bestuur de maatregel eerder in laten gaan, per datum publicatie, om daarmee de verantwoorde fokkers te ondersteunen.

 • Daarmee gaat het bestuur ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen de kynologie leeft;
 • Inteeltbeperking   Volgens het reglement mag e en teef niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon;

Dit geldt voor alle rassen. Daarnaast zijn er voor veel rassen aanvullende, inteeltbeperkende regels gesteld door de rasverenigingen. Denk aan het verbod om een teef te kruisen met neef of oom. Het fokken met dit soort nauwe familierelaties leidt tot hoge inteelt, waarmee de kans op erfelijke gebreken groter kan zijn.

Hoeveel pups mag je belastingvrij fokken?

Het Besluit houders van dieren Voor honden is dat 1 nestje per 12 maanden. Katten mogen per 12 maanden 2 nestjes werpen en maximaal 3 in een periode van 24 maanden.

Kan een hond door meerdere reuen gedekt worden?

Een dubbeldekking of dubbele dekking vindt plaats wanneer een teef tijdens haar loopsheid door twee verschillende reuen wordt gedekt. Het kan ook voorkomen dat zij met sperma van twee verschillende reuen wordt geïnsemineerd. Dubbeldekking toegestaan per 1 december 2020 In artikel III.

 1. 21  lid 3 van het Kynologisch Reglement (KR) staat dat een fokker bij de dekaangifte kan opgeven dat zijn teef door één extra reu is gedekt;
 2. Dit houdt in dat een dubbeldekking is toegestaan en dat het vanaf 1 december 2020 dus mogelijk is om een 2 de reu aan te geven;

Hiervoor gelden wel extra kosten o. in verband met DNA-controle. KR III. 21 (per 1 december 2020) De Eigenaar van een teef mag bij de in lid 1 bedoelde dekaangifte opgeven dat zijn teef door één extra reu is gedekt. Van deze tweede reu dienen de in lid 2 genoemde gegevens te worden vermeld.

 1. Ongeplande dekking Sinds de invoering van het verplichte DNA-afstammingsonderzoek is wel gebleken dat pups soms niet afstammen van dezelfde opgegeven vaderhond;
 2. In dergelijke gevallen is een teef ongepland ook door een andere reu gedekt;

Wanneer deze reu van hetzelfde ras is en uit afstammingsonderzoek blijkt dat die reu de vader is van de overige pups, kan de Raad van Beheer toch stambomen afgeven. Van belang is dan nog wel dat er geen sprake is van overtreding van de inteeltregels. De Raad van Beheer doet dit om enerzijds de fokker tegemoet te komen en niet de dupe te laten zijn van een ongeplande dekking en anderzijds om deze honden te behouden voor de fokkerij, hetgeen met het oog op een brede genenpool wenselijk is..

Hoe oud moet een Dekreu zijn?

De voorwaarden op een rijtje – Allereerst moet de reu in bezit zijn van een officiële FCI-stamboom en twee normaal ingedaalde testikels hebben. Voordat hij mag dekken moet aan álle voorwaarden van het VFR voldaan zijn en moet hij de minimale leeftijd van 15 maanden bereikt hebben.

Hoe vaak mag een teef een nestje krijgen?

Extra regels voor honden en katten – Fokt u met honden of katten? Houdt u er dan rekening met de volgende extra regels:

 • Een hond krijgt in een aaneengesloten periode van 12 maanden maximaal 1 nest.
 • Een kat krijgt in een aangesloten periode van 12 maanden maximaal 2 nesten. Of maximaal 3 nesten in 24 maanden.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen bij de diersoort waarmee u fokt. Zo kunt u aan de regels blijven voldoen. Fokt u bedrijfsmatig met huisdieren? Dan gelden er voor u meer regels. U leest hierover meer op de pagina Bedrijfsmatig huisdieren houden.

Hoe vaak een teef laten dekken?

De dekking – Een teef wordt gemiddeld tweemaal per jaar loops. Cupidog hanteert voor het laten dekken van teven onder de 25 kilo een minimumleeftijd van 18 maanden. Voor teven boven de 25 kilo stellen we een leeftijdsgrens van 24 maanden. Dit doen we omdat grote honden vaak later volgroeid zijn.

Je teef kan dus doorgaans gedekt worden vanaf haar derde of vierde loopsheid. Om je hond te laten dekken, moet je haar eerst aanmelden op de Cupidog-site. Daarna kun je op zoek gaan naar een geschikte reu.

Dier&Recht helpt je daarbij. Voor de dekking gaat de teef meestal naar het huis van de reu; dan is de kans dat ze hem toelaat het grootst. Een hond is vruchtbaar aan het einde van de loopsheid. Voor de grootste kans op een geslaagde dekking kun je haar het beste twee keer laten dekken: tussen de 9 e en de 11 e dag en tussen de 11 e en de 13 e dag van de loopsheid. .

Heb je een vergunning nodig om honden te fokken?

Vanaf de zomer 2021 is iedereen die een nestje honden fokt, of het er nu een van meerdere per jaar is of een toevallig oepsnestje met de reu van de buren, verplicht om een registratienummer aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat is een van de nieuwe regels die in de voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur, AMVB, staan, waarvan de internetconsultatie (zeg maar de periode waarin iedereen zijn of haar commentaar kan geven) is afgerond.

Een AMvB is een nadere uitwerking van een al bestaande wet, en hiervoor is in principe geen kamerbesluit nodig, noch van de Eerste noch van de Tweede Kamer. De bewuste AMvB, welke officieel “Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie van honden en het registeren van chippers” heet, is vooral bedacht om de grootscheepse illegale handel in honden en pups tegen te gaan.

Daarover is in de Tweede Kamer al veel langer een discussie gaande, de kamerleden maken zich zorgen over deze wanpraktijken, waarbij te jonge, niet of onvolledig gevaccineerde dieren uit veelal de Balkanlanden, maar ook uit andere landen, stiekem de grens worden overgebracht en door malafide handelaren, stichtingen en particulieren worden doorverkocht via populaire handelssites als Marktplaats.

Dierenwelzijn en dierengezondheid zijn de eerste slachtoffers van de op winst beluste handelaren en fokkers. Maar ook de volksgezondheid kan in gevaar komen. In sommige landen is rabiës nog niet uitgeroeid, maar ook andere zoönosen kunnen zo ongezien de grens passeren.

Minister Schouten van LNV wil nu door de registratie van honden strenger te maken de vele lacunes in de controle en vastlegging inperken. Het wordt de malafide handel weliswaar niet onmogelijk gemaakt, er zullen mensen blijven die het zullen proberen, maar in ieder geval wordt het stukken lastiger.

Wat verdien je als fokker?

Wat verdient een Fokker Gezelschapsdieren? – Als honden of kattenfokker kan je wel een boterham verdienen. Begrijpelijk is dat in de kleine huisdieren veel minder geld omgaat dan in een professionele paardenfokkerij. Daarbij verschilt het binnen de diersoorten ook welk ras je kiest.

 • Er zijn maar weinig mensen zijn die van de fokkerij alleen kunnen leven;
 • Er zijn veel kosten die een Fokker moet maken gedurende het traject van bevruchting tot verkoop;
 • Veel fokkers vallen onder de kleine ondernemersregeling en verdienen dus minder dan het minimumloon, wanneer je alle kosten aftrekt;

Het uiteindelijke salaris varieert dus tussen de € 600,- en de € 2800,- per maand.

Is het goed voor een hond om een nestje te krijgen?

Honden fokken – waarom, en waarom niet? Wie enig verantwoordelijkheidsgevoel en dierenliefde heeft, neemt het fokken van honden zeer serieus. Tenslotte ben je zo maar verantwoordelijk voor 80 jaar hondenleven (per nest) of meer. Nederland, Europa en de wereld hebben te maken met een gigantisch hondenoverschot.

 1. Massa’s honden in ons land en daarbuiten hebben geen thuis;
 2. Ze worden gedood omdat ze overtollig zijn of zitten in een hok te wachten op die ene kans;
 3. Mijns inziens is het lot van deze dieren ons aller verantwoordelijkheid;

Er moet dan ook wel een heel goede reden zijn om nog meer honden op de wereld te zetten; elke pup die gefokt wordt verkleint immers de kansen van deze honden op een goede toekomst. Het is gemakkelijk om daarvoor je hoofd in het zand te steken en je verantwoordelijkheid te ontkennen, maar hoe je het ook wendt of keert: er is een eindig aantal plekken voor honden in ons land.

Alleen maar een nest fokken omdat het zo leuk lijkt is dus absoluut niet voldoende reden. Waarom fokken? Als je het doet, doe het dan goed. Bij goed fokken horen naar mijn idee een aantal dingen: het nest moet echt iets toevoegen aan wat er aan honden al rondloopt op deze aarde, er moet echt behoefte aan zijn (voldoende serieus genteresseerde nieuwe eigenaren) en er moet gegarandeerd kunnen worden dat er alles aan gedaan is om zo gezond mogelijke pups te fokken.

Daarnaast moet het vervolgtraject na de geboorte natuurlijk zo perfect mogelijk zijn: de juiste opvoeding, uitgebreide socialisatie, de juist medische zorg (enten, ontwormen en chippen is wel het minimale), goed uitzoeken wie wel en niet geschikt is als nieuw baasje voor de pups, levenslange nazorg voor als er ooit een van de honden of baasjes in de problemen komt etc.

Om honden te fokken die echt iets toevoegen aan de honden die er al zijn moet er eigenlijk een behoorlijk goed omschreven fokdoel zijn. Bijvoorbeeld het verbeteren van een ras, het terugbrengen of in stand houden van een ras dat het waard is te behouden etc.

Om dit goed en serieus te kunnen doen is veel kennis en inzicht in de genetica van honden nodig. Daarvoor zijn het volgen van een aantal cursussen en/of uitgebreide zelfstudie en veel contacten met kenners van het ras eigenlijk onontbeerlijk. Om zo gezond mogelijk honden te fokken moet er natuurlijk in de eerste plaats goed gekeken worden naar de gezondheid van de ouderdieren.

 • Uitzoeken wat voor het ras de specifieke kwalen zijn waarop gelet moet worden en daar door een specialist op het vakgebied de hond op professionele wijze op laten testen is dan een absolute vereiste;
 • Echter, alleen kijken naar de honden zelf is niet genoeg;

Een hond kan drager zijn van een genetische afwijking zonder dat dat zichtbaar is. Die afwijking kan wl makkelijk worden doorgegeven en tot uiting komen bij de pups. De enige manier om dit zo goed mogelijk af te vangen is om onderzoek te doen naar de familie van de hond.

Dat kan eigenlijk alleen goed aan de hand van een stamboom. Daarop zijn alle voorouders en andere familieleden terug te vinden, en door van al die honden uit te zoeken hoe het staat met hun gezondheid kan een veel completer beeld worden gevormd van het genetisch materiaal dat in de lijn zit en de afwijkingen die erin voorkomen.

Van een hond zonder stamboom zal het vrijwel altijd onmogelijk zijn om voldoende informatie te kunnen verzamelen hierover. Een stamboom is dan ook eigenlijk absolute noodzaak (niet voldoende, maar wel een eerste vereiste!) om op een goede manier een nest te kunnen fokken.

Lang niet elke hond is geschikt om mee te fokken. De kans is zeer groot dat, als de hond niet specifiek met dat doel is uitgezocht, de hond helemaal niet uitmuntend genoeg is om mee te fokken. En zelfs als de hond wl is aangeschaft met dit specifieke doel is er een gerede kans dat in de loop der tijd toch blijkt dat de hond toch niet geschikt is.

Dat maakt het dier natuurlijk niet minder leuk, lief of waardevol voor de baas, maar zet wel een definitieve streep door de plannen van een goede fokker. Naast alle gezondheidstests kan de hond uitbrengen op een aantal shows een goede kijk geven op de uiterlijke kwaliteiten van de hond.

See also:  Hoe Leer Je Hond Alleen Thuis Zijn?

Als de teef al wel geschikt is om mee te fokken is het nog geen eenvoudige taak om de juiste reu erbij te zoeken. Hetzelfde ras, stamboom en gezond van lichaam en karakter zijn natuurlijk eerste vereisten, maar er komt nog meer bij kijken.

Immers, een goede fokker werkt naar een bepaald doel toe. Een goede fokker weet wat de zwakke punten zijn van de teef en zoekt daarbij een reu die in die punten juist sterk is, zodat de pups als het goed is nog beter worden dan de ouders. De consequenties voor de teef Een nest krijgen is voor een teef zeker niet zonder gevaren.

De hond kan komen te overlijden tijdens of na de bevalling (door complicaties bij de geboorte, of bijvoorbeeld aan eclampsie als de pups er eenmaal zijn). Er zijn helaas voldoende verhalen bekend waarbij de dierenarts met bijvoorbeeld een spoedkeizersnede de moeder maar ternauwernood, of helaas niet meer, weet te redden.

Vaak betekent dat ook de dood van een of meer pups. Het kan ook voorkomen dat de moederhond de pups verstoot. Dat betekent dan dat alle pups om de 2 uur met de fles moeten worden gevoed (iets dat per pup al snel 10-15 minuten duurt). En dan niet alleen overdag maar ook in de nacht, en dat niet een paar dagen maar enkele weken.

 1. De consequenties voor de fokker Het is zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn;
 2. Er kan van alles mis gaan met de teef en/of de pups, en als dat gebeurt zorgt dat natuurlijk voor veel verdriet en ellende;

Daarbij kan een onverwacht medisch probleem voor torenhoge dierenartsrekeningen zorgen. Een financile reserve is dus eigenlijk al noodzaak. Het goed opvoeden van een nest kost zeer veel tijd. Te combineren met een normale baan is dat al niet. Dat betekent dus dat er misschien ettelijke weken vakantie moet worden opgenomen om voldoende tijd in de dieren te kunnen steken.

Een goede fokker neemt levenslang de verantwoordelijkheid voor de door hem gefokte dieren. Dat betekent dus dat als er een hond in de problemen komt, bijvoorbeeld niet bij de eigenaars kan blijven, er ook na 5 jaar nog een beroep op de fokker kan worden gedaan voor een oplossing voor het probleem.

“Ik heb al mensen die wel een pupje willen” De ervaring leert dat zeker de helft daarvan afvalt als puntje bij paaltje komt. Zelfs bij zeer serieuze fokkers gebeurt dat. Het is vast wel mogelijk om alle hondjes kwijt te raken, bijvoorbeeld als ze voor een schijntje (onder kostprijs) op marktplaats worden gezet.

Echter, nog een beetje kritisch zijn op de baasjes en kunnen beslissen waar je wel en niet een hond wilt plaatsen is er dan eigenlijk niet meer bij. Dan blijf je er mee zitten. Het vinden van een juiste baas voor een kruising is veel moeilijker dan voor een rashond.

Er zijn mensen die een heel vastomlijnd idee hebben van welke hond bij ze past. De meesten daarvan zullen uitkomen bij een specifiek ras dat aan al hun eisen voldoet. Mensen die een kruising willen zijn vaak veel minder specifiek. Ze hebben helaas ook vaak veel minder doorgedacht over het hebben van een hond, en wat er wel of niet bij hun past.

 • Daarnaast is het voor de fokker van de kruisingpups veel moeilijker om te omschrijven tot wat voor dieren de pups zullen uitgroeien;
 • Juist doordat het een kruising is kan het met zowel het uiterlijk als het karakter vaak nog alle kanten op;

Alle combinaties van de eigenschappen van de ouderdieren zijn in principe mogelijk, en dat terwijl sommige eigenschappen juist als ze gecombineerd worden grote problemen kunnen opleveren waar lang niet elke baas goed mee om kan gaan. “Ja maar ik heb/ken een hond met stamboom en die is niet gezond” Niet elke hond met stamboom is ook goed gefokt.

Alleen die stamboom is absoluut niet voldoende. Als er een slechte combinatie wordt gemaakt is de kans groot dat er genetische afwijkingen in de dieren worden gefokt. En natuurlijk, zelfs bij wl zeer zorgvuldig gefokte pups kan er een keer iets mis gaan.

De kans daarop zal echter wel vele malen kleiner zijn als er van te voren alles uit de kast gehaald is om honden te fokken met een zo goed mogelijke genetische basis. Daarbuiten blijft het werken met levende have, waarvan je niet lles in de hand hebt. “Ik wil graag een zoon/dochter van mijn hond” Heel vaak loopt dit uit op een teleurstelling.

 • Een hondenkind is, net als een mensenkind, niet hetzelfde als de vader of moeder;
 • De pup zal zeker op een aantal punten anders zijn dan de moeder of vader;
 • Daarbij is het nogal egostisch om, omdat er een wens is voor n specifiek pupje, een heel nest op de wereld te zetten;

Wie een hond met een bepaald karakter en/of uiterlijk zoekt kan veel beter op zoek gaan naar een reeds bestaande hond die aan die eisen voldoet. “Kruisingen zijn gezonder” Absoluut onwaar. Ik denk dat veel mensen dat denken omdat ze ooit iets hebben gehoord over evolutie en genenpools etc.

, maar dat verhaal gaat helemaal niet op. Om de sterkste nakomelingen te krijgen moeten de sterkste honden puppies krijgen. Als je het helemaal doortrekt betekent dat dat je alle honden uit de buurt optrommelt, ze op het hondenveldje samen laat leven (en zichzelf onderhouden) en dan afwacht tot de sterkste reu en sterkste teef zich manifesteren.

Alleen daarvan mogen er dan puppies komen, waarvan ook nog eens een deel het niet zal redden en er wordt dan dus ook niet bijgevoerd en ingegrepen en wat dies meer zij. Als dit een aantal generaties kan gebeuren begint dat in de buurt te komen van “de natuur zijn gang laten gaan”, en in theorie zou je dan de sterkste pups kweken.

 1. Het verdient alleen ethisch geen schoonheidsprijs;
 2. Wat juist met goed stamboomonderzoek en een strenge selectie wel kan, is het “de natuur zijn gang laten gaan” zo goed mogelijk benaderen;
 3. Zonder de keiharde consequenties, maar gewoon op papier uitzoeken wie de sterkste zijn;

Met het beste lijf en het beste karakter. En die dan op gecontroleerde wijze pups laten voortbrengen onder zo gunstig mogelijke omstandigheden. Ik denk ook dat vele mensen denken dat kruisingen gezonder zijn omdat de kruisingen die ze in de praktijk zien vaak veel meer “gemiddelde” honden zijn.

 • Een aardig deel van de kwalen komt voort uit het fokken van extremiteiten;
 • Groter, zwaarder, te veel vel, of juist heel klein met een schedeltje waar de ogen en het gebit nauwelijks meer in passen;
 • Als je zo’n hond, zeker als het een niet al te best gefokt exemplaar is, afzet tegen een veel minder extreme kruising zal die kruising een aardige kans maken gezonder te zijn;

Dat komt dan echter niet doordat het een kruising is, maar doordat het een heel andere hond is qua bouw. “Het is natuurlijk voor de teef om een keer een nest te krijgen” Het is helemaal niet natuurlijk voor elke teef om een nest te krijgen. In een roedel wolven bijvoorbeeld zal alleen de sterkste teef pups krijgen.

De rest van de groep helpt om die groot te brengen. Mocht een van de ranglagere teven al drachtig raken, dan is de kans dat zij en de pups daarom worden aangevallen door de alphateef zeer groot. Daarbij zorgt het voor een gigantische vermeerdering van het aantal honden als elke teef een nest zou krijgen.

Een klein rekensommetje: als elke teef als ze twee jaar oud is een nest van 8 pups zou krijgen, (en die pups krijgen ook weer pups zodra ze twee jaar oud zijn), zorgt dat voor een (ruime) verviervoudiging van het aantal honden per twee jaar. Voor zoveel honden is er helemaal geen plek.

 • Zeker niet aangezien wij allen natuurlijk steeds beter voor onze honden zorgen, zodat ze gelukkig lang leven en er weinig honden vroegtijdig dood gaan;
 • Als de teef al gedekt is Als de bevruchting van de teef al heeft plaatsgevonden, of het nu oorspronkelijk wel zo bedoeld was en toch achteraf geen goed plan bleek of het gaat om een “ongelukje”, dan zijn er nog een aantal opties om het nest niet te laten komen;

Binnen een paar dagen na de dekking, op de 3e en 5e dag erna, kan een dierenarts een “morning after prik” geven. De bevruchte eitjes zullen zich dan niet nestelen in de baarmoeder. Deze prik is niet geheel zonder bijwerkingen. Met name als het vaker gegeven wordt, ontstaat er een wat verhoogd risico op tumoren aan de melkklieren.

Een andere optie is om in de beginfase (eerste weken) van de dracht te kiezen voor castratie van de teef. Daarbij wordt dan de gehele baarmoeder, inclusief de embryo’s (die in een vroeg stadium nog niet leven), verwijderd.

Een redelijk drastische ingreep, maar wel met bijkomende voordelen: kansen op baarmoederontstekingen en baarmoederkanker worden weggenomen, en indien het een “ongelukje” was kan het in ieder geval niet nogmaals gebeuren. Castratie van de teef kan wel van invloed zijn op het karakter en bijvoorbeeld het eetgedrag en de vacht.

Elders op dit forum is daarover veel informatie te vinden. Persoonlijk zou ik de voordelen in dit geval (geen onnodige pups, en verkleind risico op ziektes voor de teef) ruimschoots vinden opwegen tegen de mogelijke nadelen.

Bron: Hondenforum.

Wat is een normale prijs voor een puppy?

Aankoopprijs puppy – Sommige mensen schrikken van de aanschafprijs van een pupje. Om enige referentie te hebben, vraag je best zoveel mogelijk rond aan mensen die je kent met hetzelfde ras hoeveel zij betaalden. Voor een puppy uit het asiel betaal je ongeveer 100 euro.

Een raspup van een erkende fokker kost al snel honderden euro’s. Voor een kleine rashond mag je vanaf 400 euro rekenen. De prijzen van grote rashonden kunnen oplopen tot 1000 euro of meer. Het is je goed recht om meerdere fokkers te bezoeken en prijzen te vergelijken.

Alles hangt natuurlijk af van de kosten die de fokker vooraf maakte voor de pup. Een puppy wordt door de dierenarts van de kweker klinisch onderzocht, gechipt, gevaccineerd en meestal nog ontwormd. Daarnaast mag je het dagelijks onderhoud en de voeding niet vergeten.

Deze kosten worden doorgerekend. Op het internet vind je hondjes terug die soms de helft goedkoper zijn dan de honden van een stamboekfokker. Laat je niet verleiden door die aanbiedingen. Ga zorgvuldig na of deze laaggeprijsde pups voldoen aan alle voorwaarden.

Zijn alle vaccinaties correct toegediend? Is de pup ontwormd en gechipt? Voldoen beide ouders aan de gezondheidseisen die vandaag door de wetgever gesteld worden? Zijn de pups gesocialiseerd? Groeiden ze op in een prikkelrijke omgeving? Kan je de moeder van de pups zien? De aankoopprijs is slechts een onderdeel van de kostprijs van een hond.

Wat zijn de kosten van een nestje pups?

> Gun je huisdier een gezond gebit. – Waarschijnlijk hecht je veel waarde aan je gebit en is het heel normaal om twee keer per jaar naar de tandarts te gaan om je gebit gezond te houden. Maar hoe zit het met het gebit van je hond of kat? Ook voor je geliefde huisdier is een goed onderhouden en schoon gebit erg belangrijk.

Naast dat een schoon gebit en frisse adem fijn is voor je huisdier voorkom je ook ernstige problemen en hoge dierenarts kosten in de toekomst. Bij van Schot & Mane hebben we ruime ervaring met gebitsreinigingen en streven we altijd naar een optimaal resultaat.

We bieden deze behandeling tegen een scherp tarief aan zodat een gebitsreiniging voor iedereen toegankelijk is. De bevalling leiden Ondanks dat de meeste teven de bevalling prima zelf leiden is het altijd goed een oogje in het zeil te houden en het is natuurlijk leuk om het te begeleiden als de teef dit toe laat.

De bevalling kan lang duren, er zit gemiddeld 3 kwartier tussen elke pup en dit kan zelfs uitlopen tot 2 uur. De onderstaande foto’s zijn gemaakt bij een teef die alles prima vond en graag hulp kreeg van haar baasjes.

Dit is niet bij alle honden het geval, accepteer het als de hond dit niet toe laat en kijk enkel van een afstandje toe. Er zijn dus 2 scenario’s mogelijk: 1. De teef laat niet toe dat je te betrokken bent bij de bevalling. Je kijkt daarom van een afstandje toe. Het is in dat geval belangrijk om te weten in welke gevallen je hoort in te grijpen:

 • Indien de teef de vruchtvliezen niet zelf van de pup verwijdert. Een pup kan na de geboorte nog relatief lang overleven zonder adem te halen (+/- 20 minuten). Desondanks raden wij aan om in te grijpen wanneer er een pup langer dan 5 minuten in de vruchtvliezen blijft zitten of niet gaat ademen. Scheur de vlies open (handen dienen vooraf goed gewassen te zijn), dit klinkt misschien eng maar je kunt er weinig verkeerd aan doen, de vlies moet er gewoon af.
  1. Je kunt met een vinger het slijm uit de bek van de pup halen waardoor de pup makkelijker kan gaan ademen;
  2. Daarbij zal de navelstreng los moeten komen van de moederkoek, trek deze los op een afstand van ongeveer 5 centimeter van de pup;

  Het overige gedeelte van de navelstreng gaat vanzelf verschrompelen en afvallen of de teef gaat hem zelf op de juiste lengte afbijten. Te dicht tegen de navel openmaken kan leiden tot een bloeding of een infectie.

 • Indien de navel blijft bloeden. Het is dan verstandig om de navelstreng af te binden met een draadje.
 • Indien de teef te lang perst zonder dat er een pup komt. Dit persen kunnen we omschrijven als samentrekkende bewegingen van de buik waarbij de teef eventueel kreun-geluiden maakt. Dit persen mag maximaal 30 minuten aanhouden. Indien het langer duurt zul je de dierenarts moeten raadplegen.
 • Raadpleeg de dierenarts ook bij situaties als donkergroene uitvloei bij de teef (dit hoort helder/bloederig te zijn), wanneer er meer dan 2 uur verstrijken terwijl er nog pups verwacht worden en wanneer je een goed doorbloed vlies uit de vagina ziet komen waar geen pup in zit.

2. De teef laat toe dat je dicht betrokken bent bij de bevalling. Je plaatst jezelf en eventueel bijkomende mensen voor de werpbak. Hierbij is het belangrijk dat er enkel mensen bij zijn die de hond kent en vertrouwd, tenzij er een dierenarts aan te pas moet komen natuurlijk.

 • Je blijft altijd rustig in elke omstandigheid, je zet een lieve stem op en laat horen dat ze het goed doet;
 • Je mag helpen door pups aan te pakken wanneer ze eruit komen, het vlies eraf halen en het slijm uit de bek halen, zorg hierbij dat je de teef nooit ‘buitensluit’;

Presenteer de nieuw geboren pup direct aan de teef en laat haar helpen het vlies eraf te halen en de pup schoon te likken. Dit likken stimuleert het op gang komen van de ademhaling, wanneer de teef te druk bezig is met de volgende pup kun je dit nabootsen door te wrijven met een handdoek. Indien de teef het toe laat dat je dicht betrokken bent bij de bevalling, neem je plaats naast de werpbak en helpt waar nodig. Leg de pups vervolgens aan een tepel zodat ze direct kunnen drinken. Bij de komst van een nieuwe pup kan het zijn dat de teef gaat staan en draaien. Probeer de pups voorzichtig even opzij te leggen. Ga zeker niet panikeren wanneer je hier niet op tijd mee bent, de teef is over het algemeen toch heel voorzichtig. De teef zal zelf de navelstreng doorbijten. Terwijl de andere pups liggen te drinken wordt er nog een pup geboren. De rest van de pups kunnen rustig blijven drinken zolang de teef niet opstaat. Probeer erop te letten dat er geen pups onder drukpunten zoals de elleboog van de teef komen te liggen op dit moment. Pups Een goede begeleiding van een nest pups kost tijd. Een aantal basispunten zijn heel voornaam: controle, hygiëne en ziektebestrijding.

Lees zeker ook bovenstaande punten door die opgesomd staan in het vorige scenario, in die gevallen is het zeker belangrijk te helpen of de dierenarts te bellen. Jonge pups zijn zeer kwetsbaar voor ziektes.

Deze slaan sneller toe wanneer zaken als hygiëne, goede voeding en warmte niet gewaarborgd worden. We gaan hieronder chronologisch een opsomming maken van je taken:

 • Net na de geboorte : het is van belang dat de pups snel droog worden, droog ze af met een handdoek en voorkom dat ze te ver van de warmtelamp komen te liggen. Wanneer ze volledig droog zijn kun je ze merken, dit kan eventueel met verschillende kleurtjes nagellak (voorkom dat de teef het eraf likt als het nog nat is). Het nest moet een temperatuur van +/- 28°C hebben. 12 uur na de geboorte, de pups zijn volledig droog en liggen lekker te drinken.
 • Eerste 2 weken na de geboorte : de pups mogen niet te ver van de warmtelamp af komen te liggen, het is daarom belangrijk dat je de eerste week maximaal 3 uur tussen 2 controles in hebt zitten (ook ‘s nachts). De tweede week kan dit worden afgebouwd indien alles goed verloopt. De eerste weken zal de teef nog netjes de ontlasting van de pups opruimen, ze zal zelfs met haar tong over het buikje van de pup likken om het ontlasten te stimuleren. Je zult 1 of 2 keer per dag de dekens moeten verschonen.
  1. Daarnaast is het belangrijk de eerste 2 weken in de gaten te houden of de pups voldoende drinken/groeien;
  2. Weeg de pups hiervoor 2 keer per dag op een keukenweegschaaltje en noteer het gewicht;
  3. Maak hiervoor een duidelijk schema met ‘dag 1 ochtend …, avond …;

  , dag 2 ochtend …, enzovoort’. Doe dit voor iedere pup op een aparte bladzijde en druppel de kleur nagellak ook op het papier zodat dit aan elkaar gelinkt is. Merk de pups met verschillende kleurtjes nagellak om ze uit elkaar te houden tijdens het wegen. Wanneer je ziet dat een pup een dag niet is aangekomen probeer je deze aan een ‘goede’ tepel te leggen (de achterste tepels). Het is normaal dat ze de eerste dag bijna niet aankomen, maar ze mogen na de geboorte zeker niet afvallen. Indien dit wel gebeurt probeer deze pup dan bij iedere melkbeurt aan een goede tepel te leggen.

  1. Indien de pup nog verder afvalt na deze ondernomen actie neem je contact op met de dierenarts;
  2. Na 1 week zal het gewicht ongeveer verdubbeld moeten zijn;
  3. Wanneer veel pups achterblijven is het belangrijk om te gaan bijvoeren, doe dit met speciale aanmaakmelk voor pups uit de dierenspeciaalzaak of vraag er naar bij de dierenarts;

  De tijd die je de eerste 2 weken kwijt bent is afhankelijk van hoe goed de pups aankomen. De teef zal het nest nog niet veel willen verlaten, probeer haar enkel op tijd te laten plassen (ideaal zou zijn als ze zelf naar een plasplaats toe kan lopen).

 • Week 3 en 4 : Afhankelijk van hoe vaak de pups weg liggen van de warmtelamp kun je de bezoeken ‘s nachts afbouwen tot stoppen. Dit geldt ook voor het wegen, weeg ze zeker nog 3 keer per week om te voorkomen dat je zaken over het hoofd ziet. Hoewel dit werk stopt/afneemt zal het schoonmaakwerk pas beginnen. Je zit als het ware in het midden van 2 fases waardoor dit de rustigste periode is.
  1. De teef kan het opruimen van de ontlasting van de pups niet meer behappen;
  2. Langzaam zullen de pups het nest steeds meer proberen te verlaten, leg een gedeelte vol met kranten;
  3. De pups zullen uit zichzelf gaan proberen het nest (de doeken) schoon te houden en hun behoefte gaan doen op de kranten;

  Maak 1 a 2 maal per dag het hok volledig schoon met een sopje en eventueel ontsmettingsmiddel. Daarnaast kun je de bovenste lagen kranten zo vaak mogelijk vervangen wanneer pups hier hun behoefte op hebben gedaan. Wanneer de teef minder gaat voeden of wanneer de pups onrustig blijven tussen de melkbeurten in is het belangrijk dat je gaat bijvoeren.

  1. Hiermee kun je starten in de 4e week;
  2. Je gebruikt lage schaaltjes, je maakt de melk aan met afgekoeld gekookt water (afkoelen tot lichaamstemperatuur);
  3. Op de verpakking van de aanmaakpoeder zal vermeld staan hoeveel ze mogen hebben;

  Je begint met weinig, het is belangrijk dat ze niet abrupt stoppen met drinken bij de moeder. Wanneer de teef zich niet meer aanbiedt om te drinken is het toch belangrijk dit nog even vol te houden en af te bouwen. Wanneer de melkgift niet langzaam wordt afgebouwd kan de teef melkklierontsteking krijgen.

 • Week 4 tot 8 : Hier begint de drukste periode, naast het vele werk met de pups zul je tussendoor tijd moeten maken voor ontmoetingen met de nieuwe baasjes. Afhankelijk van wanneer je in de 4e week begonnen bent met bijvoeren zit je op een aantal bakjes per dag, dit bouw je op. Afhankelijk van hoe vaak de teef nog voedt geef je de pups een bepaald deel van de maximale hoeveelheid die op het pak aanmaakmelk vermeld staat.
  1. De borst zal volledig op spanning staan, rood kleuren en pijnlijk zijn;
  2. Probeer dit zeker te voorkomen;
  3. Indien je de teef echt niet meer bij de pups krijgt probeer dan zelf nog een tijdje af te kolven;
  4. Tussen de 4 en 5 weken kun je ook al eens verweekte brokjes gaan geven;

  Eventueel kun je een tussenfase inlassen met het vermengen van brinta bij de melk om de pups te laten wennen aan vaste voeding. Dit zullen ze in het begin niet graag eten maar ze zullen er snel aan wennen. Je bouwt het aantal maaltijden per dag op tot je op 5 weken aan 4 voedingsbeurten per dag zit.

  Zorg dat je minimaal 1 schaaltje per 3 pups hebt. Er komt nu enige regelmaat in de aandachtsbesteding van de pups. Wanneer je ‘s ochtends op staat zul je eerst de oude kranten moeten opruimen en alles grondig schoon moeten maken , zorg dat je een bench of andere plek hebt waar je de pups tijdelijk in kunt zetten.

  Daarna kun je voederbeurt 1 geven, ze zullen door het eten heen lopen en er een kliederboel van maken. Vervolgens zullen ze gaan spelen (steeds langer) en hun ontlasting doen en gaan slapen. In deze tijd kun je het beste aanwezig blijven om steeds kranten te vervangen, enkel zo kun je er voor zorgen dat de pups enigszins schoon blijven.

  • Bij de volgende voederbeurten haal je steeds de vuile kranten weg , wanneer je dit goed bij houd is het niet nodig meerdere keren per dag alles schoon te maken;
  • Tussen de voederbeurten door is het belangrijk de pups te gaan socialiseren, ga er bijvoorbeeld een keer stofzuigen en klap er een keer een plastic zakje kapot;

  Het belangrijkste is dat je bij al deze handelingen heel zelfverzekerd en blij overkomt. De pups zullen dit als iets positiefs gaan ervaren en er bij de nieuwe eigenaar niet bang voor zijn. Eventueel kun je de pups ook af en toe in de bench zetten en meenemen in de auto, dit is ook goed voor de socialisatie.

  Daarnaast is het buitenspelen voor de pups helemaal het einde. Al deze zaken kosten veel tijd, maar die kun je gelukkig zelf indelen. Wanneer de pups het nest verlaten zal de teef op den duur door hebben dat er pups verdwijnen.

  Probeer dit daarom geleidelijk te doen, verspreidt het ophalen van de pups bij voorkeur over een paar weken. De pups zijn hier ondertussen 7 weken oud. Ze hebben dus een gedeelte waar ze slapen en een gedeelte gevuld met kranten.

 • Ontworming en ontvlooiing : Je dient zowel de pups als de teef te ontwormen op 2, 4, 6 en 8 weken. Hoe goed je de hygiëne ook waarborgt de pups zullen altijd besmet worden met spoelwormen door de teef. De besmetting kan plaatsvinden voor de geboorte en via de melk. De besmetting van de teef is ook niet tegen te gaan aangezien deze al besmet is bij haar geboorte, de worm zal in de spieren van de teef inkapselen en daar blijven zitten tot ze drachtig wordt.

  De wormen komen dan vrij en gaan naar de baarmoeder en melkklier. Ontwormingsmiddelen werken niet tegen deze ingekapselde wormen waardoor de teef altijd besmet zal blijven en zo de pups ook besmet. Ontvlooiingsmiddelen dienen zo lang mogelijk vermeden te worden, dit is giftig voor de pups.

  Probeer de andere dieren waar de teef mee in aanraking komt goed te ontvlooien om te voorkomen dat er een vlooienbesmetting optreed. Indien je toch vlooien ontdekt in het nest is het belangrijk je dierenarts of dierenspeciaalzaak te raadplegen welk middel veilig is om op pups te gebruiken en zorg dat je zeker niet overdoseert.

 • Enten en chippen : Op een leeftijd van 6 weken zullen de pups hun eerste enting behoren te krijgen. Deze eerste enting is tegen hondenziekte en parvo, dit zijn 2 virussen waar voor beide een booster, ofwel een herhaling nodig is. De pups zijn dus nog niet beschermd op deze leeftijd. De volgende entingen zullen plaats moeten vinden rond de 9 en 12 weken.

  Een juiste behandeling is essentieel om de pups te begeleiden, wij raden onze pakketten aan voor zowel het nest als andere huisdieren waarbij je voor een gunstige prijs de juiste middelen in huis hebt.

  Indien pups het nest later dan 9 weken verlaten is het belangrijk dat ook deze enting gegeven wordt. Spreek dit duidelijk met de eigenaar af. Als fokker van een nest pups ben je verplicht de pups voor week 7 te chippen (sinds 1 april 2013). Daarnaast zul je de pups voor week 8 moeten registreren bij een databank, vraag de dierenarts hiervoor om uitleg.

 • Nageltjes knippen : Het is een optie om op 2, 3 en 4 weken de nageltjes van de pups te knippen. De pups zullen tijdens het drinken met de pootsjes op de buik van de moeder drukken, doordat de pups nog niet rondlopen zullen er scherpe puntjes aan de nageltjes zitten. Door slechts de puntjes eraf te knippen ontlast je de teef van een hoop ongemak rond de tepels.

Tijd en kosten Wanneer je onder optimale omstandigheden een nestje wilt fokken gaat hier heel veel tijd in zitten. Je kunt (onder normale omstandigheden) niet goed plannen wanneer het nestje komt omdat je moet afwachten wanneer de hond loops wordt. Vervolgens ben je er ongeveer 10-12 weken zoet mee waaronder 3-5 weken een verstoorde nachtrust. Het begint bij de dekking waarvoor je vaak een eind moet rijden om bij de juiste reu te komen, trek hier gerust een middag voor uit (4u).

Daarnaast kunnen beschadigingen rond de tepels aanleiding geven tot melkklierontsteking. Dan heb je 8 weken rust waarna het vervolgens opletten wordt. Het ‘s nachts opstaan duurt niet lang, dit is vooral vervelend (5u).

De bevalling kan lang duren en je controleert de hond daarvoor en daarna natuurlijk goed (12u). Dan komt het werk aan de pups, we gaan er vanuit dat de pups goed drinken en geen extra zorg nodig hebben. Er ontstaat steeds meer werk, van 1 uur per dag in het begin naar 5 uur per dag na 8 weken.

Laten we zeggen gemiddeld 3,5 uur per dag gedurende 9 weken (220u). Daarnaast komen de nieuwe baasjes natuurlijk een pup uitzoeken, sommige komen nog graag een keer tussendoor kijken, enzovoort. We gaan uit van een nest van 8 pups, en ieder baasje komt gemiddeld 2 keer 1,5 uur langs (24u).

Dit betekent dat je uiteindelijk ongeveer 265 uur kwijt bent aan een nest pups mits alles goed gaat, inclusief een verstoorde nachtrust. De kosten van een nest pups (we gaan uit van een nest van 8 pups):

 • Onderzoeken op erfelijke afwijkingen (extra kosten)
 • De dekking: heel divers, afhankelijk van raszuiverheid, stamboom, enz. Dit loopt uiteen van 100 – 700 euro. Hierbij tellen we benzinekosten van 0 – 100 euro er nog bij op.
 • Eventueel echo/RX bij de dierenarts (extra kosten)
 • Werpbak kopen/maken: 50 – 200 euro.
 • Voeding teef: Extra kosten voor de voeding van de teef is afhankelijk van het gewicht van de hond (5-60kg) van 110 – 1. 000 euro.
 • Voeding pups: De kosten van de puppymelk en brokken zullen afhankelijk van het eindgewicht van het ras (5-60kg) ongeveer 140 – 500 euro bedragen (5 – 60kg).
 • Ontworming: 30 – 70 euro.
 • Enten en chippen: 500 – 800 euro

Afhankelijk van het eindgewicht van de pups zijn de kosten variabel, je moet opgeteld rekenen op een bedrag uiteenlopend van 1000 – 3400 euro. Hierbij zijn erfelijkheidsonderzoeken en drachtdiagnose achterwege gelaten. Samengevat Een nest pups fokken is duur en er gaat heel veel tijd in zitten. Verder kan het nog extra tijd en kosten met zich mee brengen wanneer een of meerdere pups iets komen te mankeren.

 • Je kunt er zeker een leuk zakcentje aan overhouden mits alles goed gaat maar daar staat veel werk tegenover, dit valt zeker niet te onderschatten;
 • Het is al met al heel belangrijk dat je de ruimte en tijd hebt maar er vooral héél veel zin in hebt, je krijgt er heel veel liefde voor terug! We hopen dat je met deze informatie genoeg te weten bent gekomen om zelf een nestje pups groot te brengen;

Indien je voor dilemma’s komt te staan vooraf of tijdens het nestje horen we het graag. We kunnen dit dan ook gebruiken om ook andere mensen met deze problemen te helpen. van Schot & Mane 2022-02-01T11:51:13+01:00.

Kan een grote reu een kleine teef dekken?

Teef of reu vinden – Je hebt een schattige hond en je zou er wel mee willen kweken. De kunst is om een passende partner te vinden. De partner mag niet te groot of niet te klein zijn. Je kan moeilijk een chihuahua met een Duitse herder gaan kruisen. In theorie is dit wel mogelijk, maar gezond is het niet voor de beestjes.

Verder moet je er ook op letten dat het andere hondje van hetzelfde ras is of van een ras dat compatibel is. Zo kan je bijvoorbeeld twee jachthonden kruisen of twee soorten herders. Vermijd ook om honden van eenzelfde nest of moeders met hun dochters of zonen met elkaar te laten paren.

Dit leidt tot inteelt en kan zorgen voor misvormde hondjes. De paring gebeurt altijd bij het mannetje thuis. Blijft een vrouwtje op haar domein, dan wordt ze te dominant en zou ze de paring niet toelaten. Heb je zelf twee honden, dan is er niets aan de hand, dan kan je gewoon de natuur zijn gang laten gaan.

Moet je het aan iemand anders vragen, dan is het wel belangrijk om op voorhand goede afspraken te maken. De pups blijven bij het vrouwtje en de baasjes van het vrouwtje moeten er dan ook voor zorgen. Bedenk dat pups grootbrengen veel geld kost: voeding, inentingen, chippen, etc.

En dat het veel werk met zich meebrengt: nest uitkuisen, zindelijk maken, eventueel zelf bijvoeden, etc. De baas van het mannetje heeft meestal de keus: of hij krijgt een pupje en heeft dan de eerste keus, of hij krijgt de prijs van één pupje. Leg zulke afspraken best meteen schriftelijk vast, zo zijn er achteraf geen discussies mogelijk.

Stel dat je teefje maar één pupje heeft, en je hebt afgesproken dat het baasje van de reu één pupje krijgt, dan moet je dat pupje ook afstaan. Dat was immers de afspraak. Ook moet je bedenken dat er wel eens iets mis kan lopen.

En ook voor dit rampscenario moet je een oplossing op papier hebben. Wat als er geen pupjes geboren worden? Wat als het pupje misvormd is? Wat als er iets misgaat na een paar weken? Ook op deze vragen moet men een antwoord vastleggen om nadien niet in de problemen te geraken.

Hoeveel puppies krijgt een hond de eerste keer?

De dracht of zwangerschap van de hond – Na een succesvolle dekking wordt de teef  zwanger van 1 tot soms wel 15 pups. Vaak hebben grotere honden grotere nesten dan kleine hondenrassen. Een teef is gemiddeld 64 dagen drachtig , maar er bestaat een grote spreiding.

 • De dracht duurt normaliter tussen de 57-69 dagen;
 • Vaak bevalt een hond wat eerder bij een groot nest;
 • In het begin is de dracht uitwendig nog niet goed zichtbaar;
 • Naarmate de dracht vordert neemt de buikomvang toe;

Natuurlijk hangt dit ook sterk af van het aantal pups dat de hond bij zich draagt. De melkklieren van de teef worden groter en vlak voor de bevalling kan er al melkproductie plaats vinden. De bevalling zelf is een sterke stimulus voor de melkklieren om melk te gaan produceren doordat het hormoon prolactine dan vrijkomt welke ervoor zorgt dat de melkklieren melk gaan produceren en de baarmoeder samentrekt.

Hoe komt een hond klaar?

Normale dekking hond – Bij een normale dekking zal de reu de vulva besnuffelen en likken en zal de teef de staart opzij houden en een sta-reflex vertonen. De reu brengt nu de nog niet overmatig gezwollen penis in de vagina (dit is mogelijk door de aanwezigheid van een botje in de penis).

Zodra de penis is ingebracht beginnen de frictie bewegingen en komt de volledige erectie tot stand. De twee zwellichamen aan weerzijden van de penis zwellen in de vagina enorm op, waardoor de reu komt “vast te zitten”.

Tijdens de frictiebewegingen komt gedurende vijf tot twintig seconden voorvocht wat geen spermiën bevat, hierna wordt gedurende 30 seconden tot soms wel vier minuten sperma geloosd. Hierna stapt de reu over en kan gedurende vijf tot zestig minuten gekoppeld staan waarbij prostaatvocht geloosd wordt.

Kan een hond zwanger raken zonder vast te zitten?

teef kan zeker gedekt worden zonder vast zitten. Heb al van vele fokkers gehoord dat ze zonder vast zitte (koppeling) toch 10 pups hadden bijv. Echter heeft ze al 3 weken gebloed en toen 5 dagen niet of was ze precies op de dekrijpe dagen (dan vloeien ze ook minder volgens mij).

Wat verdient een Dekreu?

Symptomen naderende bevalling hond en bevalling in beeld

Fokker Heeft u een combinatie van reu en teef op het oog en wilt u hierover gegevens op het gebied van gezondheid (gezondheidsgegevens van achterliggende lijnen, ouderdieren, broers/zusters en eventuele nakomelingen van de door u voorgestelde reu en uw teef, gegevens over kleurvererving voor zover deze bij de NLV bekend zijn), dan kunt u informatie opvragen bij de ABC. Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken. Of zelf gebruik maken van de ZooEasy database. Voor leden is het aanvragen van een ZooEasy account kosteloos. Niet-leden betalen € 5,00. Het account wordt voor een jaar uit gegeven. Fokker kiest zelf dekreu De NLV zal nimmer een dekreu adviseren.

De fokker dient zelf aan te geven naar welke reu zijn/haar voorkeur uitgaat. De NLV kan wel aanvullende gegevens verstrekken. Controleer voorafgaande aan de dekking ook zelf de gezondheidsuitslagen e. Het is zeer onplezierig als u later geconfronteerd wordt met gegevens die u had kunnen weten maar niet wist omdat u er niet naar gevraagd hebt.

Om achteraf teleurstellingen en misverstanden te voorkomen is het belangrijk goede afspraken te maken en gebruik te maken van een model dekovereenkomst. Afspraken tussen fokker en dekreu eigenaar Sommige fokkers bezitten niet alleen fokteven, maar ook één of meerdere dekreuen.

 1. Soms bezit iemand geen teven maar wel één of meerdere dekreuen;
 2. De meeste fokkers maken echter gebruik van een dekreu van iemand anders;
 3. Voor dat gebruik van deze reu wordt een overeenkomst gesloten;
 4. Dit betreft in vrijwel alle gevallen een mondelinge afspraak;

Door deze mondelinge afspraken kunnen er (grote) problemen ontstaan. Als daar van tevoren niet aan gedacht is -laat staan dat daarover afspraken zijn gemaakt – dan blijft de fokker maar al te vaak met een ‘kater’ zitten. Hieronder een paar voorbeelden van wat er zoal in de praktijk bij de rashondenfokkerij mis kan gaan.

 • Voor een dekking wordt een wat oudere reu gebruikt. De teef wordt niet drachtig. Later blijkt dat de reu steriel is. Naar het reeds betaalde dekgeld kan de fokker fluiten.
 • Soms klikt het gewoon niet tussen een reu en een teef. Een oplossing kan dan gevonden worden in kunstmatige inseminatie (K. Maar niet elke dekreu eigenaar wil daaraan meewerken. Bovendien bepaalt de F. dat er voor een eerste nest geen gebruik mag worden gemaakt van K. En als de medewerking wél verleend wordt, hoe zit het dan met de kosten? Zijn deze kosten voor de fokker of voor de dekreu eigenaar?
 • Na de dekking van een teef blijkt deze niet drachtig te zijn. Niets aan de hand. Er was echter afgesproken dat in dat geval bij de volgende loopsheid gratis een tweede dekking zou plaatsvinden. Maar in de tussenliggende periode blijkt de teef PRA-drager te zijn of duiken er andere gezondheidsproblemen op bij de reu –of in de lijn van reu of teef- waardoor een tweede dekking niet wenselijk wordt geacht.
 • Een reu dekt twee verschillende teven. Er is een vast bedrag aan dekgeld afgesproken, dat gelijk is aan de verkoopprijs van een pup. De ene teef krijgt echter twaalf pups en de andere teef maar twee. De fokker van het nest met twaalf pups houdt behoorlijk wat geld aan het nest over; bij de andere fokker moet er geld bij.

Een vast bedrag voor de diensten van de reu Momenteel is het nog steeds vrij gebruikelijk om een vast bedrag per dekking af te spreken, waarbij de prijs van een pup richtinggevend is. Maar een ander vergoedingssysteem voor het gebruik van de dekreu, heeft vele voordelen. In een aantal andere landen wordt een systeem gehanteerd dat niet alleen veel rechtvaardiger is, maar bovendien tot minder conflicten zal leiden. Er wordt voor het dekken een vast bedrag afgesproken (bijvoorbeeld € 150.

 • -);
 • Voor dat bedrag dekt de reu binnen bijvoorbeeld 48 uur een paar keer de teef;
 • Blijkt de teef niet drachtig en wordt bij de volgende loopsheid dezelfde reu gebruikt, dan is opnieuw hetzelfde vaste bedrag verschuldigd voor de dekking;

Dat is logisch en redelijk, want de eigenaar van de dekreu moet opnieuw tijd vrijmaken en de reu beschikbaar houden voor de teef. Dit systeem heeft ook voordelen voor de fokker. Hij is niet gebonden om de reu te gebruiken die eerder zonder succes zijn teef dekte (ongeacht de oorzaak van het uitblijven van een dracht).

Voor hetzelfde bedrag kan hij een andere reu uitkiezen. Komen er wel pups, dan geldt er een vast bedrag voor elke levend geboren pup –bijvoorbeeld € 100. – dat aan de dekreu eigenaar betaald moet worden. Er kan een maximum-bedrag worden afgesproken (de verkoopprijs van de pup, bijvoorbeeld).

Bij een gemiddelde nestgrootte van zeven tot acht pups, komt het totale bedrag dan uit op € 700,-/ 800,- + € 150,- = € 850,-/ 950,-. De gemiddelde verkoopprijs van een Labrador-pupje anno 2018 is ongeveer € 900,-/1000,-. Betaling in natura Soms wil de eigenaar van de dekreu in plaats van dekgeld graag een pup uit het nest hebben.

 1. De dekreu eigenaar zou dan eigenlijk de tweede keus uit het nest moeten krijgen;
 2. Wij vinden namelijk dat de fokker zelf altijd de eerste keus uit het nest moet hebben;
 3. Nu kan het zijn dat er maar één pup is, die de fokker volgens afspraak voor zichzelf wil houden;

In dat geval zou aan de dekreu eigenaar 50% van de pupprijs betaald kunnen worden. Dat geldt ook voor de situatie waarin de dekreu eigenaar graag een reutje uit het nest wil hebben, terwijl er alleen maar teven geboren zijn of nog beschikbaar zijn. 50% van de pupprijs wordt ook aan de reu eigenaar betaald indien hij niet tevreden is over de kwaliteit van de pups en ervan afziet om als betaling voor de dekking een pup uit te kiezen.

Op deze wijze wordt het risico dat er geen geschikte pup is als betaling voor de dekking, evenredig over fokker en dekreu~eigenaar gespreid en dat lijkt ons zonder meer redelijk. Kunstmatige inseminatie Het is een goede zaak om vooraf afspraken te maken over eventuele K.

I (kunstmatige inseminatie). Als de dekreu eigenaar of de fokker geen K. I wil, dan moet hij dat vooraf in de overeenkomst op (laten) nemen, zodat dit van meet af aan duidelijk is. Als het om de kosten van K. gaat, kan er een oeverloze discussie ontstaan over de vraag aan welke partij het ligt dat K. ‘nodig’ is:

 • de reu wil niet dekken, maar dat komt omdat de teef nog niet dekrijp is
 • de teef bijt de reu, logisch dat hij niet meer wil dekken
 • de teef laat zich wel dekken, maar de reu koppelt niet,

Wanneer een van beide partijen K. noodzakelijk vindt, adviseren wij om met elkaar af te spreken dat de kosten daarvan voor 50% voor rekening van de fokker komen en voor 50% voor rekening van de dekreu eigenaar. Bedenk wel, dat volgens de F. -regels K. niet is toegestaan voor een eerste nest.

 • Bloedonderzoek Als een fokker zich met zijn loopse teef meldt voor de dekking, is het vrij gebruikelijk dat de reu eigenaar naar de uitslag van de bloedproef vraagt die het dektijdstip aangeeft;
 • Het is overigens wel te hopen dat de gebruikte test de toets der kritiek kan doorstaan, want er wordt nog steeds gebruik gemaakt van waardeloze (maar dure) tests;

Als de reu niet wil dekken, dan kan dit veroorzaakt worden doordat de teef nog niet dekrijp is. Als er een andere reu voorhanden is die wél duidelijk belangstelling voor de teef heeft, dan moet de oorzaak bij de reu worden gezocht. Een kwantitatieve progesteronbepaling (bloedproef) is een betrouwbaar middel om door de dierenarts het juiste dektijdstip te laten vaststellen.

Zie hiervoor het hoofdstuk over ‘Voortplanting’ * De kosten van deze test komen voor rekening van de fokker. Het komt helaas voor dat teven worden gedekt door reuen die steriel zijn. Het lijkt alleszins redelijk dat de kwaliteit van het sperma ook periodiek wordt onderzocht en dat de fokker voorafgaande aan de dekking inzage krijgt in de officiële bevindingen.

Verantwoordelijkheid Zowel de fokker als de dekreu eigenaar verbinden hun naam aan de kwaliteit van de nakomelingen. Als blijkt dat de pups, om welke reden dan ook, niet aan de verwachtingen voldoen, dan is daaraan de combinatie debet. Veel eigenschappen vererven recessief of zijn polygeen, en het past dan ook niet om ‘de andere partner’ automatisch de ‘schuld’ in de schoenen te schuiven als de pups niet aan de verwachtingen voldoen.

Beide partijen zijn verplicht om elkaar op de hoogte te stellen van al hetgeen van belang kan zijn bij de beoogde combinatie. Het gaat daarbij niet alleen om de prachtige uitslagen en kwalificaties die de reu en de teef zélf hebben behaald -dat is doorgaans wel bekend- maar óók om de minder aangename zaken, die voorkomen bij eerdere nakomelingen.

De eigenaar van een dekreu, die uit andere combinaties nakomelingen heeft voortgebracht die bijvoorbeeld ‘black and tan’ zijn, of reutjes die monorchide zijn, is zonder meer verplicht om dat vooraf aan de fokker te melden. Ook hier adviseren wij e. op schrift te zetten. Wij hebben bovenstaande grove schets verwerkt in een model dekovereenkomst    Naschrift Algemene Begeleidingscommissie

 • De NLV kent geen ‘adviesprijs’ voor pups of een dekking: het is een kwestie tussen fokker en pupkoper en fokker en dekreu-eigenaar
 • Beide ouderdieren dienen, indien een van de eigenaren van deze fokdieren lid is van de NLV, te voldoen aan het VerenigingsFokReglement

Hoe oud is een reu vruchtbaar?

Een mannetjeshond is geslachtsrijp vanaf het moment dat het dier begint te puberen. De puberteit van een reu start over het algemeen rond de zesde maand en houdt aan tot het beestje twaalf tot vijftien maanden oud is.

Welke dag teef laten dekken?

Wanneer dekken? – Indien u uw hond wilt laten dekken, zal dit tijdens de oestrus moeten gebeuren. U kunt dit zonder verdere onderzoeken doen, de meeste fokkers laten de hond dan op dag 11 en 14 dekken, uit onderzoek is gebleken dat u dan de meeste kans op succes heeft.

Echter, hoe vaker de teef gedekt wordt, des te meer kans op drachtigheid u heeft. Omdat de spreiding echter vrij groot is, is de kans op het leeg blijven van de teef reëel. Om meer zekerheid te krijgen, zeker als u een reu gebruikt die niet dichtbij woont, kunnen we een bloedonderzoek uitvoeren om het moment van de eisprong nauwkeuriger te bepalen.

Hierbij wordt het hormoon progesteron bepaald.

Hoe laat je een reu dekken?

Normale dekking hond – Bij een normale dekking zal de reu de vulva besnuffelen en likken en zal de teef de staart opzij houden en een sta-reflex vertonen. De reu brengt nu de nog niet overmatig gezwollen penis in de vagina (dit is mogelijk door de aanwezigheid van een botje in de penis).

 • Zodra de penis is ingebracht beginnen de frictie bewegingen en komt de volledige erectie tot stand;
 • De twee zwellichamen aan weerzijden van de penis zwellen in de vagina enorm op, waardoor de reu komt “vast te zitten”;

Tijdens de frictiebewegingen komt gedurende vijf tot twintig seconden voorvocht wat geen spermiën bevat, hierna wordt gedurende 30 seconden tot soms wel vier minuten sperma geloosd. Hierna stapt de reu over en kan gedurende vijf tot zestig minuten gekoppeld staan waarbij prostaatvocht geloosd wordt.