Wanneer Is Een Hond Verwaarloosd?

Wanneer Is Een Hond Verwaarloosd
Topje van de ijsberg – Precieze cijfers zijn er dus niet, maar men kan het aantal gevallen wel schatten. Zo is het bekend dat er per jaar circa honderdduizend gevallen van kindermishandeling voorkomen. Omdat de drempel om dieren te mishandelen een stuk lager is dan die voor mensen, schat men dat het aantal gevallen van dierenmishandeling minstens tweemaal zo hoog ligt.

 1. Kijkt men naar het aantal gevallen waarop door toezichthouders wordt ingegrepen, dan kan wel worden gesproken van het ‘topje van de ijsberg’;
 2. Het gaat dan over enkele duizenden gevallen per jaar;
 3. Dit gaat bijvoorbeeld om fysieke mishandeling, zoals slaan of schoppen, het niet laten behandelen van zieke of gewonde dieren of dieren geen voedsel of water geven;

Een belangrijke oorzaak van veel dierenleed is een gebrek aan kennis bij mensen over hun huisdier. Vaak weten mensen maar gedeeltelijk waar het dier behoefte aan heeft. Dit geldt bij uitstek voor exotische dieren die uit tropische gebieden komen. Deze dieren stellen hoge eisen aan klimaat, huisvesting, voeding en (medische) verzorging.

Maar ook over ‘gewone’ huisdieren als honden, katten of konijnen, weten mensen vaak te weinig, met als gevolg dat zij hun dieren soms volstrekt verkeerd behandelen. Om onnodig dierenleed te voorkomen wil het LICG iets doen aan het gebrek aan kennis over huisdieren.

Daarom geven wij objectieve en betrouwbare voorlichting over het verantwoord aanschaffen en houden van huisdieren. Als men weet wat het dier nodig heeft of men wil er op een betere manier voor kunnen zorgen dan zal het welzijn van huisdieren verbeteren.

Centraal staan de huisdierenbijsluiters, die per huisdiersoort aangeven wat het dier nodig heeft en hoe men er zo goed mogelijk voor kunt verzorgen. Dankzij deze bijsluiters weten mensen beter wat voor soort dier ze aanschaffen en kunnen ze een bewustere keuze maken.

In ons land zijn er diverse organisaties met opsporingsbevoegdheid, die zich bezighouden met het toezicht op dierenwelzijn. Uiteraard is de politie in het algemeen belast met handhaving van de wet, maar daarnaast zijn er speciale ‘Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed’.

 1. Zij werken bovendien samen met specialisten zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit);
 2. De LID houdt zich bezig met huisdieren (honden, katten enz;

) en hobbydieren (geiten, schapen, paarden of pony’s), terwijl de NVWA gaat over professioneel gehouden landbouwhuisdieren (koeien, varkens, kippen, enzovoorts).

Wat is dierenverwaarlozing?

Dierenmishandeling verboden – Niemand mag een dier mishandelen. Niet alleen lichamelijk geweld tegen dieren is mishandeling, maar ook uithongering of verwaarlozing. De rechter krijgt in de toekomst meer mogelijkheden om sneller en beter in te grijpen bij dierenmishandeling.

Hoe herken je dierenmishandeling?

Wat zijn vormen van dierenmishandeling?

Waar dierenverwaarlozing melden?

Wanneer u er getuige van bent dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt, kunt u dat melden bij de dienst Dierenwelzijn. De dienst Dierenwelzijn behandelt uw melding op discrete wijze. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Wat valt onder verwaarlozing hond?

Bij dierenmishandeling en – verwaarlozing wordt het dierenwelzijn op een ontoelaatbare manier geschaad. De mate van welzijn van een dier wordt beoordeeld aan de hand van de ‘Vijf Vrijheden’.

Wat te doen bij verwaarlozing hond?

Welke dieren vallen onder dierenmishandeling?

Welke straf dierenmishandeling?

 1. Home
 2. Onderwerpen
 3. Drie jaar cel voor dierenmishandeling of dierenverwaarlozing

De maximale gevangenisstraf voor het mishandelen of verwaarlozen van een dier is drie jaar of een maximale geldboete van € 19. 500. Op basis van de wet kan de rechter bij een voorwaardelijke veroordeling als bijzondere voorwaarde het verbod op het houden van één of meer dieren stellen.

Waar komt dierenmishandeling het meest voor?

Nederland heeft de twijfelachtige eer hoog op de lijst van dierenleed te staan. Ons land staat op de vierde plaats van een lijst met landen waar dierenleed grootschalig voorkomt. De lijst wordt dit jaar voor de dertiende keer gepresenteerd door Stichting Dierenhulp.

Griekenland is ook dit jaar weer lijstaanvoerder, gevolgd door Spanje. Op de derde plaats staan de Nederlandse Antillen. Vorig jaar stond Nederland op de zesde plaats. Dit jaar is ons land twee plaatsen gestegen, door onder meer het verhandelen van zieke paarden, handel in tal van levende dieren via websites en het verlenen van een jachtvergunning aan leden van het Koninklijk huis.

Deze Hond Stierf Bijna… Iedereen Liep Hem Voorbij Behalve Eén Persoon

Ook de talloze meldingen over mishandelen en verminken van eenden, ganzen, zwanen, honden en katten zorgen ervoor dat ons land nu op de vierde plek staat. De grootste stijger is Aruba, dat maar liefst zeventien plaatsen omhoog ging en nu op een twaalfde positie staat.

 • Opnieuw wordt genoemd het afmaken van dieren, maar liefst 8500 dieren;
 • In gesprekken met de Arubaanse overheid werd dit aantal dieren bevestigd;
 • Dalers waren er gelukkig ook te melden met als grootste daler Cuba met twaalf plaatsen;
See also:  Hoe Oud Wordt Een Kleine Hond?

De hervormingen in dit land hebben een positieve uitwerking op zowel mens als dier. De top tien van dieronvriendelijke landen ziet er als volgt uit. 1 Griekenland 2 Spanje 3 Nederlandse Antillen 4 NEDERLAND 5 Roemenie 6 Turkije 7 Venezuela 8 Bulgarije 9 Egypte 10 Portugal Lees het originele artikel & reacties op de Telegraaf.

Welke dieren worden het meest mishandeld?

Consumenten denken nog te vaak in termen van concrete dierenmishandeling, maar het feit dat die dieren fysiologisch lijden omdat ze enkel gekweekt worden voor consumptie, daar staan ze vaak niet bij stil. Die bewustwording kan dus ook helpen. De kip is wellicht het meest mishandelde dier.

Is dierenmishandeling een misdrijf?

Bijzondere voorwaarden en maatregelen – Geadviseerd wordt het instrument van justitiële voorwaarden gericht in te zetten, en daartoe te dagvaarden en een reclasseringsrapport aan te vragen.

 • Het houdverbod dieren kan worden gevorderd als een bijzondere voorwaarde van een voorwaardelijk strafdeel. Naast een volledig houdverbod is een beperkt houdverbod ook mogelijk. Een beperkt houdverbod kan zien op de hoeveelheid dieren, het soort dieren, maar ook een beperkte contactduur al dan niet in overleg met en na toestemming van de toezichthouder.
 • Ingevolge artikel 14b lid 3 Sr kan de proeftijd ten hoogste tien jaren bedragen indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat de gezondheid of het welzijn van een of meer dieren benadeelt. Onder het benadelen van de gezondheid of het welzijn van een dier wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen het misdrijf, bedoeld in de artikelen 254 en 254a Sr.
 • In beginsel wordt een handhavende instantie met het toezicht op de naleving van het houdverbod belast. Ook de reclassering kan met het toezicht worden belast indien zij heeft aangegeven het op zich te kunnen nemen. Een handhavende instantie kan zijn de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming (LID), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en/of de themahouder/taakaccenthouder dierenwelzijn van de politie.

* Dit verbod beperkt zich niet tot lichamelijke mishandeling. Uit de nota van toelichting volgt dat psychische mishandeling ook valt onder de delictsomschrijving “onnodig benadelen van de gezondheid en het welzijn van het dier”. [1] # In artikel 2. 1 lid 1 van de Wet Dieren is het verbod neergelegd om zonder redelijk doel pijn of letsel te veroorzaken of om de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.

 • Dit verbod is een open norm die voorziet in een algemene strafbaarstelling van dierenmishandeling;
 • [2] Naast deze algemene strafbaarstelling wijst artikel 2;
 • 1 lid 2, 3 en 5 Wet Dieren – al dan niet in verbinding met 1;

3 van het Besluit houders van dieren – een aantal gedragingen aan die als dierenmishandeling in de zin van artikel 2. 1 lid 1 Wet Dieren zijn aan te merken. [3] In deze gevallen hoeft géén schending van het dierenwelzijn aangetoond te worden, i. pijn, letsel of een benadeling van de gezondheid of het welzijn.

Artikel 2. 2 lid 8 Wet dieren / onthouden nodige zorg (verwaarlozing)

first offender 1x recidive
Slechte fysieke verzorging of onthouden medische zorg of slechte leefomstandigheden Dier kan relatief eenvoudig herstellen GB € 400 / TS 20 uur TS 60 uur + GS 2 wkn vw
Dier kan herstellen van letsel, aandoening of benadeling gezondheid/welzijn anderszins TS 60 uur TS 90 uur
Zwaar letsel: Blijvende ernstige lichamelijke gevolgen / invaliditeit / hulpbehoevendheid TS 80 uur + GS 2 wkn vw GS 1-2 mnd
Dier is overleden / dier komt te overlijden na inbeslagneming / dier lijdt uitzichtloos en moet worden ingeslapen TS 80 uur + GS 1 mnd vw GS 2-4 mnd
.

Wat zijn de gevolgen van dierenmishandeling?

De meeste mensen houden van hun huisdier en zorgen er goed voor. Maar helaas gaat het ook wel eens mis. Soms zorgen mensen niet goed genoeg, of zelfs erg slecht voor hun dier. Met dierenleed als gevolg: het dier heeft stress, wordt ziek of gaat zelfs dood… Ook zijn er mensen die hun dieren mishandelen. Ze schoppen of slaan hun dier, waardoor het gewond raakt.

Het dierenwelzijn komt in de knel. Als je wilt weten wat dierenmishandeling is, moet je eerst weten wat dierenwelzijn is. Als er sprake is van dierenwelzijn, dan voelt een dier zich lichamelijk en geestelijk goed.

Een dier voelt zich het best als het zich op een natuurlijke manier kan gedragen en als het geen voortdurende stress, pijn of angst heeft. In dat geval spreek je van voldoende dierenwelzijn. Als een dier het minder goed heeft, dan wordt zijn welzijn dus minder.

 1. Elke diersoort heeft zijn eigen natuurlijke gedrag;
 2. Kippen willen scharrelen, koeien moeten kunnen herkauwen, varkens hebben ruimte en een prettige groep nodig, honden houden van wandelen en snuffelen, papegaaien en konijnen houden van gezelschap;

Daar moet je dus rekening mee houden als je zo’n dier hebt. Wat je dieren te eten geeft, hoe je ze verzorgt, hoe je ze houdt en hoe je ze behandelt: het doet iets met hun welzijn. Mensen zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun huisdieren, omdat zij de enigen zijn die ervoor kunnen zorgen hun dieren het goed hebben. Het dierenwelzijn is helemaal in orde als dieren:

 1. zich natuurlijk kunnen gedragen,
 2. geen dorst, honger en verkeerde voeding hebben,
 3. geen lichamelijke ongemakken hebben,
 4. geen pijn, verwondingen en ziektes hebben,
 5. geen angst en aanhoudende stress hebben.

Als je voor een of meer van deze vijf punten niet goed zorgt, is het dierenwelzijn minder goed. We spreken van mishandeling of verwaarlozing als dat op een manier gebeurt die echt niet meer kan. Voorbeelden hiervan zijn het slaan of schoppen van dieren, het niet laten behandelen van zieke of gewonde dieren of dieren geen voedsel of water geven. Je mag dieren niet mishandelen of verwaarlozen.

 • Dat staat in artikel 36 en 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (in 2011 wordt dit de ‘Wet dieren’);
 • In artikel 36 staat dat het verboden is om zomaar, zonder goede reden, een dier pijn te doen, te verwonden of zijn gezondheid of welzijn te beschadigen;

Verder is iedereen verplicht om dieren in nood te helpen en te verzorgen. In artikel 37 staat dat je dieren waar je voor moet zorgen niet mag verwaarlozen, door ze niet de zorg te geven die ze nodig hebben. We weten niet precies hoe vaak dierenmishandeling en verwaarlozing voorkomt.

 1. Geschat wordt dat het toch wel zo’n 200;
 2. 000 keer per jaar gebeurt;
 3. Heel veel daarvan gebeurt zonder dat we ervan weten;
 4. In een paar duizend gevallen kan de politie of de dierenbescherming er iets aan doen;
 5. Veel dierenleed komt doordat mensen te weinig weten over hun huisdier;

Daardoor weten ze niet goed hoe ze het dier moeten verzorgen. Dat zie je vooral bij bijzondere dieren die uit tropische gebieden komen. Deze dieren hebben vaak behoefte aan een speciale temperatuur, vochtigheid, huisvesting, voeding en verzorging. Maar ook over ‘gewone’ huisdieren als honden of katten, weten mensen vaak te weinig.

Met als gevolg dat zij hun dieren niet behandelen zoals het hoort. Om onnodig dierenleed te voorkomen wil het LICG iets doen aan het gebrek aan kennis over huisdieren. Daarom vertellen wij mensen die een huisdier willen kopen alles wat ze moeten weten om dat dier zo goed mogelijk te kunnen houden en verzorgen.

Al die informatie staat in zogenaamde ‘huisdierenbijsluiters’, een soort gebruiksaanwijzing voor huisdieren. Daarin staat precies wat er allemaal bij de verzorging van zo’n dier komt kijken. Als je dat allemaal weet, kun je een betere beslissing nemen. Misschien besluit je dan wel om helemaal geen dier te nemen.

Of een ander dier, waar je beter voor kunt zorgen. Dat voorkomt een heleboel ellende voor mens en dier! In ons land zijn er verschillende clubs die strijden tegen dierenmishandeling. In de eerste plaats is er de politie.

Maar omdat die onvoldoende agenten heeft die veel weten over dieren, vraagt de politie vaak om hulp van specialisten zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Algemene Inspectiedienst (AID). De LID let vooral op of het wel goed gaat met huisdieren (honden, katten enzovoorts) en hobbydieren (zoals geiten, schapen, paarden of pony’s).

Wie bellen bij loslopende hond?

Loslopende hond melden via Centraal Meldpunt Nederland:   Meld. nl. U kunt de volgende situaties melden: De hond zit niet aan de riem op plaatsen waar dit vereist is. De hond is op plaatsen waar het niet toegestaan is, ook niet aan de riem, zoals speelplaatsen of natuurgebieden.

 • De hond heeft gepoept bij het uitlaten maar de eigenaar ruimt dit niet meteen zelf op, tenzij het op een plek is gebeurt waar dit is toegestaan;
 • De eigenaar heeft geen hondenpoepzakje bij zich om dit op te ruimen;

De hond is niet aangelijnd binnen de bebouwd kom. De hond loopt los in het buitengebied/losloopgebied maar wordt niet tijdig terug geroepen en aangelijnd als die mensen tegen komt, ongeacht of deze mensen een hond bij zich hebben of niet. Niet iedereen is een hondenvriend en er zijn volwassenen en kinderen die bang zijn voor (vreemde of hen onbekende) honden.

Hoe gaat de Dierenbescherming te werk?

De Dierenbescherming helpt dieren in nood. Deze stichting is de drijvende kracht achter de dierenambulance en het dierenasiel. Ook helpen ze om dierenleed te bestrijden, bijvoorbeeld door ernstig verwaarloosde dieren uit huis te halen. Maar wist je dat de Dierenbescherming ook het beleid van de overheid diervriendelijker probeert te maken?.

Wat kun je doen tegen dierenleed?

Wat mag de dierenpolitie doen?

Hoe kan je dierenpolitie worden?

Opleidingen tot dierenpolitie agent – Wie een carrière ambieert als dierenpolitie agent zal in eerste instantie de gewone opleiding tot agent moeten volgen aan de Nederlandse Politieacademie. Hierna is het mogelijk om een specifieke opleiding te volgen, namelijk de opleiding of richting “Opsporing en handhaving in het kader van dierenwelzijn”.

Waarom is de dierenpolitie belangrijk?

De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp en probeert dierenleed te voorkomen met betrekking tot dieren. De officiële naam van een agent van de dierenpolitie is: taak accenthouder handhaving dierenwelzijn. ” Fotografie Nathalie Lieder, @POL_Lieder : verwaarloosde paarden Tijdens de opleiding ‘Opsporing en handhaving in het kader van dierenwelzijn’ leren zij voornamelijk over:

 • de wet- en regelgeving met betrekking tot dieren en niet zozeer over het gedrag van de dieren (ethologie);
 • het herkennen van dierenleed (les van een dierenarts);
 • wat de bevoegdheden zijn van de dierenpolitie;
 • hoe ze dieren in beslag of in bewaring kunnen nemen (strafrecht of bestuursrecht);
 • welke netwerkpartners er allemaal gekoppeld kunnen zijn aan het nieuwe taakveld;
 • welke koppelingen er zijn met overige misdrijven zoals huiselijk geweld.

Anouk: “Voordat een agent taak accenthouder handhaving dierenwelzijn kan worden, moet hij of zij eerst 4 jaar straatervaring hebben opgedaan. ” Momenteel zijn er ongeveer 160 taakaccenthouders dierenwelzijn in Nederland. Dat aantal zal na de personele reorganistie van de Nationale Politie op 180 taakaccenthouders uitkomen..

Wat doet de lid?

Het gaat dan vooral om gevallen van verwaarlozing van huis- en hobbydieren. Daarnaast voert de LID ook routinecontroles uit bij onder andere dierenwinkels, -pensions en fokkers/handelaren. Bij het bestrijden van dierenleed werkt de LID nauw samen met de dierenpolitie , de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA ), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO ), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)..